Εκλογικό τμήμα 127 στο Αγγελοκαστρο

Νανόπουλος 139

Πνευματικός 75

Σταυρελης 68

Γκεζερλης 32

Καλλίρης 25