Σε στάση εργασίας στις 3 Σεπτεμβρίου οι τραυματιοφορείς

0
ÁðåñãéáêÞ êéíçôïðïßçóç, áðü ôçí ÐáíåëëÞíéá ¸íùóç ÔñáõìáôéïöïñÝùí, ìå 5ùñç óôÜóç åñãáóßáò óôçí ÁôôéêÞ 10.00-15.00 ìì. êáé 24ùñç áðåñãßá ãéá ôçí ðåñéöÝñåéá, ôçí ÔåôÜñôç 17 Ïêôùâñßïõ 2018. Ïé ôñáõìáôéïöïñåßò ðñáãìáôïðïßçóáí óõãêÝíôñùóç äéáìáñôõñßáò óôï õðïõñãåßï Õãåßáò. "Ïé ôñáõìáôéïöïñåßò ðïõ õðçñåôïýí óôá Íïóïêïìåßá åßíáé êÜôù ôïõ ïñßïõ áóöÜëåéáò, ìå áðïôÝëåóìá íá õðÜñ÷ïõí ìåãÜëåò êáèõóôåñÞóåéò óôéò äéáêïìéäÝò ôùí áóèåíþí. ÐïëëÝò öïñÝò áíáãêÜæïíôáé óõíïäïß íá ìåôáöÝñïõí áóèåíåßò Þ íá ðåñéöÝñïíôáé ãéá åîåôÜóåéò ìüíïé ôïõò áí êáé Ýêôáêôá ðåñéóôáôéêÜ", áíáöÝñåé ç ÐÏÅÄÇÍ. ÅðéðëÝïí óýìöùíá ìå ôçí Ïìïóðïíäßá, "ï åîïðëéóìüò ãéá ôçí ìåôáöïñÜ ôùí áóèåíþí åßíáé ãéá ôá óêïõðßäéá". (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

Σε πεντάωρη στάση εργασίας, από τις 10:00 έως τις 15:00 προχωρούν την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου οι τραυματιοφορείς, με την ΠΟΕΔΗΝ να στηρίζει την κινητοποίησή τους.

Οι τραυματιοφορείς βγαίνουν στους δρόμους για τις ελλείψεις στα νοσοκομεία.

Απάντηση