Πρωτοβουλία για τα «ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ» από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη

0

Χθες, Τρίτη 4 Απριλίου, η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ, διοργάνωσε, στη Βουλή των Ελλήνων, Ημερίδα για τη διαχείριση των «κόκκινων» επιχειρηματικών και επαγγελματικών δανείων.

Το ΠΑΣΟΚ, και η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ κατέθεσε στους Έλληνες πολίτες μία ολοκληρωμένη πρόταση διαχείρισης των συγκεκριμένων δανείων, καθώς και των χρεών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Η πρόταση αυτή απαντά με αρχή, μέση και τέλος στα προβλήματα διαχείρισης του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους, βασιζόμενη σε συγκεκριμένες παραδοχές.

Ήτοι:

1.-    Λύσεις για τα «κόκκινα» δάνεια, σε συνεργασία με το Πιστωτικό Σύστημα.

2.–    Πρόσθετες παρεμβάσεις από την Πολιτεία, για κίνητρα προς τις Τράπε-ζες, υιοθέτησης γενναίων πολιτικών αναδιάρθρωσης των χρεών.

3.–    Την ίδρυση Ταμείου Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων, ως καταλύτη για την αντιμετώπιση των «κόκκινων» επιχειρηματικών χρεών και την επιτάχυνση της οικονομίας.

     Η εκτεταμένη ύφεση στην Ελλάδα είχε ως αποτέλεσμα το σωρευμένο υπόλοιπο των μη εξυπηρετούμενων δανείων να εκτιναχθεί σε ιδιαίτερα υψη-λά επίπεδα και ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διαμορφώ-θηκε τον Σεπτέμβριο 2016 στο επίπεδο του 45,1%. Τα «κόκκινα» επιχειρημα-τικά δάνεια αποτελούν περίπου το 60% του συνόλου των «κόκκινων» δανείων, τα οποία υπολογίζονται στα 108,4 δις Ευρώ.

Το πρόβλημα των «κόκκινων» δανείων άρχισε να γίνεται αισθητό μετά το 2012 εξαιτίας της μεγάλης ύφεσης που έπληξε την ελληνική οικονομία τα έτη 2011 και 2012. Οι πρωτοβουλίες μέχρι και το 2014 για την αντιμετώπιση του προβλήματος δεν πέτυχαν να ανακόψουν την αυξητική πορεία των «κόκ-κινων» δανείων.

Ωστόσο, το 2015 οι εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και κατ’ επέκτα-ση στο ιδιωτικό χρέος, υπήρξαν εξαιρετικά αρνητικές. Η Κυβέρνηση, λόγω της έλλειψης σοβαρού στρατηγικού σχεδιασμού και των αστοχιών της, προκάλε-σε τεράστια οικονομική αβεβαιότητα, αλλά και τον περιορισμό στην κίνηση κεφαλαίων που επιβλήθηκε το 2015. Βασική συνέπεια, μεταξύ πολλών άλλων, όπως η επιστροφή σε αρνητικού ρυθμούς μεταβολής του ΑΕΠ και η τρίτη ανακεφαλαιοποίηση του πιστωτικού συστήματος, που προκάλεσε απώ-λεια αξίας 23 δις Ευρώ στις Τράπεζες, ήταν η σημαντική ποσοστιαία αύξηση των μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων το 2015, οπότε ξεπέρα-σαν για πρώτη φορά το 40% του συνόλου των επιχειρηματικών δανείων.

Μέγιστη κυβερνητική αστοχία υπήρξαν και οι επιλογές που έγιναν στη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων.

Οι ελληνικές συστημικές τράπεζες συμφωνήσανε με τον Ενιαίο Επο-πτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ένα μίγμα πολιτικής αναδιαρθρώσεων-ρυθμίσεων, πωλήσεων, ρευστοποιήσεων και διαγραφών «κόκκινων» δανείων, έτσι ώστε μέχρι το τέλος του 2019 να έχουν τακτοποιη-θεί από τους ισολογισμούς των Τραπεζών 40,2 δις Ευρώ συνολικά μη εξυπη-ρετούμενα ανοίγματα, με τη συμβολή των «κόκκινων» επιχειρηματικά ανοιγμάτων στο στόχο αυτό να εκτιμάται στο 58%.

Ομιλητές υπήρξαν η Κα Φώφη Γεννηματά, επικεφαλής της ΔΗΜΟΚΡΑ-ΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Θανάσης Θεοχαρόπου-λος, Πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ. Ο κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, Βουλευτής, υπεύθυνος Ανάπτυξης Κ.Ο. της ΔΗΣΥ. Ο κ. Σπύρος Φράγκος, μέλος ΚΠΕ ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Καββαθάς, εκ μέρους της ΓΣΒΕ. Ο κ. Μάρκος Τσατσούλης, εκ μέρους της ΟΤΟΕ. Ο κ. Γιώργος Σταματάκης, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά. Ο κ. Παύλος Ραβανής, εκ μέρους του Βιομηχανικού Επιμε-λητηρίου. Ο κ. Φίλιππος Σαχινίδης, εκ μέρους του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑ-ΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ. Ο κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας, ο κ. Μακρής, ο κ. Κουγιουμ-τζής και ο κ. Σεβάτης.

Άπαντες οι ομιλητές τόνισαν, πως πρέπει να προστατευθούν οι συνεπείς, από τους αδύναμους δανειολήπτες και να ξεχωρισθούν από τους υπόλοιπους κακοπληρωτές.

Πρέπει να γίνει μία τελική πρόταση για τον φαύλο εκείνο κύκλο των «κόκκινων» δανείων, με τους δανειολήπτες, τους εγγυητές και την περιουσία τους που είναι υποθηκευμένη.

Η όλη διαδικασία διαμεσολάβησης, βρίσκει πρόσφορο έδαφος σ’ ολό-κληρη την Ευρώπη.

Στην Ημερίδα παρέστησαν επίσης εκπρόσωποι φορέων, βουλευτές, πολιτευτές, καθώς και ο συμπολίτης μας πολιτευτής κ. Άρης Σκούρτης, με τη μία ιδιότητά του, εκείνη του ανώτερου τραπεζικού στελέχους.

Μετά το πέρας της όλης γόνιμης εκδήλωσης, κληθείς ο κ. Α. Σκούρτης, εξερχόμενος του Κοινοβουλίου, από τους δημοσιογράφους, έκανε την ακό-λουθη δήλωση:

«Πράγματι, όπως έχω δηλώσει και στην Κόρινθο, λίγο παλαιότερα, για το περί ου θέμα, τούτο αποτελεί μείζον και ζέον πρόβλημα της κοινωνίας μας σήμερα. Μέγα θέμα. Μέγα πρόβλημα!

Εκείνο που επιθυμώ να υπογραμμίσω εδώ, είναι το γεγονός, πως από όλα τα πολιτικά κόμματα, μόνο το ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑ-ΞΗ έχει όλα εκείνα τα φόντα και τα εχέγγυα, με τις υποδομές και όλο εκείνο το στελεχειακό δυναμικό, αλλά και την πολυτιμότατη πολυετή κυβερνητική εμπειρία, καθώς και την πολιτική και τεχνολογική, για το σοβαρότατο αυτό, μέγα πρόβλημα.

Στέκομαι σ’ αυτό, με όλη την 34ετή τραπεζική μου προϋπηρεσία – εμπειρία, στη μάχιμη λιανική τραπεζική.

Χωρίς αντιπολιτευτική ρητορεία και συναισθανόμενος τη σοβαρότητα του προβλήματος, λέγω πως εάν δεν λυθεί στην πατρίδα μας το όλο πρόβλη-μα των «κόκκινων» δανείων, δεν πρόκειται να βγούμε ποτέ από τη λαίλαπα και διελκυστίνδα της φοβερής οικονομικής κρίσης.

Πρέπει όμως να επισημάνουμε εδώ, πως η κυβέρνηση έχει καθυστερή-σει σφόδρα, στην αντιμετώπιση του τεράστιου αυτού προβλήματος.

Το ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ έκανε την αρχή και πρέπει άπαντες να συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση!…».

Leave a Reply