Η ΓΣΕΕ θα μαζέψει τις αφίσες της απεργίας στο κέντρο της Αθήνας

0
Ðáíü óôçí ðñüóïøç ôïõ êôéñßïõ ôçò Óõíïìïóðïíäßáò ìå óýíèçìá: "Ôçí ïñãÜíùóç ìáò êáé ôçí áðåñãßá äåí ôá ðáñáäßäïõìå óôçí êõâÝñíçóç êáé ôçí åñãïäïóßá" áíÞñôçóáí óôåëÝ÷ç ôïõ ÐÁÌÅ, ìÝëç ôçò äéïßêçóçò ôçò ÃÓÅÅ, ôçí Ôñßôç 1 Ïêôùâñßïõ 2019. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

Οι οργανώσεις-μέλη της ΓΣΕΕ, που συμμετείχαν στη χθεσινή απεργιακή συγκέντρωση των συνδικάτων στο κέντρο της Αθήνας, ενημέρωσαν μέσω ανακοίνωσης ότι ειδικά συνεργεία ξεκίνησαν την αποκαθήλωση των αναρτημένων αφισών, έπειτα από παρότρυνση της Διοίκησης και της Γραμματείας Περιβάλλοντος της Συνομοσπονδίας.

«Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την πρωτεύουσα και τους πολίτες της για την ολιγοήμερη “ανοχή” που επέδειξαν σε αυτό το μέσο προπαγάνδας των θέσεών μας και δηλώνουμε ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ελαχιστοποίησης της ρύπανσης του αστικού περιβάλλοντος. Η προσπάθεια όλων μας είναι να αξιοποιήσουμε στο άμεσο μέλλον περισσότερο τα ραδιοτηλεοπτικά και διαδικτυακά μέσα για τη διάδοση του μηνύματος των συνδικάτων», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΓΣΕΕ.

Και προστίθεται σχετικά: «Ο αγώνας για συνδικάτα ελεύθερα, ακηδεμόνευτα, δημοκρατικά, καινοτόμα και φιλικά προς το περιβάλλον, συνεχίζεται!».

Πηγή

Απάντηση