Μπαράζ επιθέσεων σε γραφεία της ΝΔ και τράπεζες στην Αττική

0
¶íäñáò ï ïðïßïò öÝñåôáé íá åßíáé óå Üó÷çìç øõ÷ïëïãéêÞ êáôÜóôáóç ðõñïâüëçóå ôïõëÜ÷éóôïí äýï öïñÝò áðü äéáìÝñéóìá ðñþôï ïñüöïõ óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ Áãßïõ Äçìçôñßïõ. Ôï ðåñéóôáôéêü üðùò áíáöÝñïõí áóôõíïìéêÝò ðçãÝò óçìåéþèçêå ëßãï ðñéí ôéò 2 ôï ìåóçìÝñé óôçí ïäü Áéüëïõ. Ï äñÜóôçò âñßóêåôáé ìÝóá óôï äéáìÝñéóìá êáé áñíåßôáé íá ðáñáäïèåß óôéò Áñ÷Ýò. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

Μπαράζ επιθέσεων σε υποκαταστήματα τραπεζών και σε γραφεία της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσαν άγνωστα άτομα τα ξημερώματα, σε Γλυφάδα, Άλιμο, Κυψέλη και Καισαριανή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, στις 01:35 οι δράστες προκάλεσαν υλικές ζημιές στα γραφεία της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, στην οδό Κωνσταντίνου Αθανάτου, στη Γλυφάδα. Την ίδια ώρα, άλλα άτομα προκάλεσαν φθορές σε υποκατάστημα τράπεζας στην οδό Θουκιδίδου στον ‘Aλιμο και σε γραφεία της ΟΝΝΕΔ, στην ίδια περιοχή.

Είκοσι λεπτά αργότερα πραγματοποιήθηκε επίθεση σε υποκατάστημα τράπεζας στην οδό Κερκύρας, στην Κυψέλη, ενώ στις 02:00 στόχος αγνώστων έγινε ένα ακόμη υποκατάστημα τράπεζας, στην οδό Φορμίωνος στην Καισαριανή.

Η αστυνομία προχώρησε συνολικά σε 25 προσαγωγές, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ. Οι 10 έγιναν από την περιοχή της Κυψέλης, οι 9 από τον Άλιμο και ο 6 από τη Γλυφάδα.

Πηγη

Απάντηση