ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΥΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

0

Η ΔΕΥΑ Κορίνθου σας ενημερώνει ότι
σε εφαρμογή του άρθρου 52 του Ν. 4483/2017,
οφειλές προς τη ΔΕΥΑ που έχουν βεβαιωθεί μέχρι 30-9-2017,
μπορούν, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς την Υπηρεσία,
να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό
από τις προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής ως εξής:

• Εάν εξοφληθούν εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό 100%
• Εάν εξοφληθούν σε (2) έως (24) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 80%
• Εάν εξοφληθούν σε (25) έως (48) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 70%
• Εάν εξοφληθούν σε (49) έως (72) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 60%
• Εάν εξοφληθούν σε (73) έως (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 50%

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη.
Κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20,00 €
και δεν θα υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση τόκων εφόσον οι δόσεις πληρώνονται εμπρόθεσμα.
Η πρώτη δόση της ρύθμισης καταβάλλεται εντός 3 εργασίμων ημερών
από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση
και οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται
μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα
χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Η αίτηση του οφειλέτη για τη ρύθμιση υποβάλλεται το αργότερο μέχρι 30-11- 2017
και μπορούν να υπαχθούν σε αυτή οφειλές που έχουν υπαχθεί και σε προηγούμενη ρύθμιση.
Η ρύθμιση θα ισχύει εφόσον εξοφλείται ο τρέχον λογαριασμός αλλιώς θα ακυρώνεται.
Επίσης θα ακυρώνεται εάν ο καταναλωτής δεν εξοφλεί τρεις συνεχόμενες δόσεις.
Για τον τρόπο καταβολής των δόσεων,
τις επιβαρύνσεις σε τυχόν καθυστέρηση καταβολής δόσης,
τις προϋποθέσεις για την κατάργηση της ρύθμισης κ.λ.π.
ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 52 του Ν. 4483/2017.

Περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων στα γραφεία της ΔΕΥΑ,
Πυλαρινού 67, Κόρινθος, Ισόγειο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,
τηλ. 27410 24444

Από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑ Κορίνθου

Leave a Reply