Ξεκινά η δημοπράτηση του έργου που θα δώσει νερό πόσιμο μέσα από ασφαλές δίκτυο στις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου Κορινθίων με προϋπολογισμό 8.9 εκ ευρώ

0

Στη δημοσιότητα βγήκε ο διαγωνισμός του έργου με τίτλο, διαδικτύωση αγωγών ύδρευσης Δήμου Κορινθίων β΄ φαση. Το έργο έχει προϋπολογισμό 8,9 εκατ. ευρώ (αξία χωρίς ΦΠΑ 7,2 εκατ.). Η χρηματοδότηση θα προέλθει από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και χρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και σε ποσοστό 25% από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Αναθέτουσα αρχή είναι η δημοτική επιχείρηση ύδρευσης – αποχέτευσης. Η ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι στις 10/01/2022 , ενώ η αποσφράγιση θα γίνει στις 14/01/2022.

Το έργο περιλαμβάνει τους αγωγούς υδροδότησης των δεξαμενών των Δυτικών παράκτιων περιοχών του Δήμου Κορίνθου ( Λέχαιο, Περιγιάλι, Ασσος) και των Νότιων ηπειρωτικών ( Αγ. Βασίλειος, Χιλιομόδι, Κουταλάς, Σπαθοβούνι) από το έργο υδροδότησης της Κορίνθου από τη Στυμφαλία.

Το σύνολο των αγωγών του έργου είναι 49.010 μ. και προβλέπεται να κατασκευασθεί από σωλήνες πολυαιθυλενίου 3 ης γενιάς για πόσιμο νερό (MRS 10, PE 100 ).

Η κλάση των αγωγών καθορίσθηκε από την στατική πίεση ανά τμήμα αγωγού και οι διάμετροι υπολογίσθηκαν για ασφαλή εισροή της παροχής υπολογισμού στις δεξαμενές. Οι σωληνώσεις εγκιβωτίζονται σε άμμο.

Η υδροληψία προβλέπει σύνδεση με τον χαλυβδοσωλήνα του αγωγού Στυμφαλία – Κόρινθος αμέσως ανάντη του κατασκευασμένου φρεατίου πιεζόθραυσης στη θέση Δρυμώνι στον Κοντόσταυλο.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν σε γενικές γραμμές τα εξής:

Εκσκαφή σύμφωνα με τις διατομές της μελέτης
Τοποθέτηση του αγωγού στο σκάμμα
Συγκόλληση του αγωγού πολυαιθυλενίου, των ειδικών τεμαχίων και των εξαρτημάτων.
Τοποθέτηση βανών και λοιπών ειδικών τεμαχίων και φρεατίων
Δοκιμή στεγανότητας του αγωγού.
Επίχωση με άμμο, αμμοχάλικο και προϊόντα εκσκαφής
Προμήθεια και τοποθέτηση ταινίας προστασίας και εντοπισμού αγωγού
Στρώση σκυροδέματος ή α’ στρώσης ασφάλτου
Τελική επαναφορά του πεζοδρομίου ή του οδοστρώματος στην αρχική του μορφή.
Κατασκευή πιεζοθραυστικού φρεατίου με τα εξαρτήματα που περιγράφονται στα σχέδια της μελέτης
Τους σωλήνες, τα ειδικά τεμάχια, τις συσκευές και τα εξαρτήματα θα τα προμηθευτεί ο ανάδοχος και θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Leave a Reply