Θεοφάνια: Η Εκκλησία καλεί για τήρηση των μέτρων στους ναούς – Δεν θα τελέσει τον αγιασμό σε εξωτερικό χώρο ο Ιερώνυμος

0
Ç èáõìáôïõñãÞ åéêüíá ôçò Ðáíáãßáò ôçò ÐñåâåæÜíáò âñßóêåôáé óôçí êáèïëéêÞ Åêêëçóßá ôïõ Áãßïõ ÍéêïëÜïõ óôï Áñãïóôüëé ÊåöáëïíéÜò. Ôçí åéêüíá ôïõ15ïõ áéþíá âñÞêáí Âåíåôïß íáõôéêïß óôçí èÜëáóóá êáé ôçí ìåôÝöåñáí ó áõôÞ ôçí Åêêëçóßá. Êáëåßôáé Ýôóé äéüôé ðñïÝñ÷åôáé áðü ôçí ðüëç ôçò ÐñÝâåæáò. Áíôßãñáöü ôçò åéêüíáò âñßóêåôáé óôïí Éåñü Íáü ôçò ÊïéìÞóåùò ôçò Èåïôüêïõ ("Ðáíáãßá ôùí ÎÝíùí") ðïõ êôßóôçêå ôï 1872 ðÜíù óôá åñåßðéá ôïõ ðáëéïý íáïý ðïõ êáôÜññåõóå áðü ôï óåéóìü ôïí ÄåêÝìâñéï ôïõ 1869. Ôçí ïíïìáóßá "Ðáíáãßá ôùí ÎÝíùí" ï íáüò ôçí Ý÷åé ðÜñåé áðü ôïõò îÝíïõò ðïõ ôçí åðéóêÝðôïíôáí (íáõôéêïß êáé ôáîéäéþôåò). (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÅÕÓÔÁÈÉÏÕ)

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μέσω επιστολής του στους Μητροπολίτες ζητάει τη τήρηση των μέτρων εντός των ναών, οι οποίοι θα είναι ανοιχτοί τα Θεοφάνια. Ο αγιασμός των υδάτων δεν θα τελεστεί σε ανοιχτό χώρο.

Η Εκκλησία αποφάσισε να ανοίξει τους ναούς την ημέρα των Θεοφανίων, με βάση τα όσα ίσχυαν και τα Χριστούγεννα, σε αντίθεση με την απόφαση της κυβέρνησης η οποία είχε αποφασίσει κλειστούς ναούς για τους πιστούς.

Η Ιερά Σύνοδος, ωστόσο, αποφάσισε πως ο αγιασμός των υδάτων δεν θα γίνει σε ανοιχτούς χώρους και θα τελεστεί εντός των ναών, ενώ και ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος  δεν θα μεταβεί σε οποιοδήποτε θαλάσσιο χώρο.

Υπενθυμίζουμε πως τα Χριστούγεννα στους μικρούς ναούς ο επιτρεπόμενος αριθμός πιστών ήταν 25 , ενώ στους μεγάλους ναούς 50.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου: «Ο Μακαριώτατος Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, απέστειλε σήμερα το απόγευμα Συνοδική Επιστολή προς τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος, από τους οποίους ζητά, σύμφωνα με τις σχετικές από 15.12.2020 και 4.1.2021 Αποφάσεις της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, την αυστηρή και απαρέγκλιτη τήρηση των υγειονομικών μέτρων ως προς την λειτουργία των Ιερών Ναών με την παρουσία καθορισμένου αριθμού πιστών κατά την αυριανή Εορτή των Θεοφανίων.

Όπως έχει αποφασίσει η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, κατά την Εορτή των Θεοφανίων ο Μέγας Αγιασμός με τον καθαγιασμό των υδάτων θα τελεσθεί εντός των Ιερών Ναών και δεν θα πραγματοποιηθούν Λιτανείες, πομπές ή και τελετές ευλογίας των υδάτων σε εξωτερικούς χώρους.

Προς τούτο και θέλοντας να δώσει το καλό παράδειγμα, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος αποφάσισε να μην κάνει χρήση της σχετικής εξουσιοδοτήσεως, την οποία έλαβε από την Ιερά Σύνοδο, και να μη μεταβεί σε οποιοδήποτε θαλάσσιο χώρο.

Η Εκκλησία της Ελλάδος, έχοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης έναντι του Θεού και των ανθρώπων, όπως έπραξε από την αρχή της πανδημίας συμπορεύεται με την Πολιτεία στον αγώνα για την προστασία της δημόσιας υγείας, δίνει το θετικό παράδειγμα τήρησης των υγειονομικών μέτρων και παραμένει αρωγός στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλει η Ελληνική Πολιτεία ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις από την πανδημία στην ζωή των ανθρώπων του Τόπου μας.

Είναι απαραίτητη, όσο ποτέ άλλοτε, ιδίως σ’ αυτές τις κρίσιμες για την Πατρίδα μας στιγμές, η διαρκής, ανοικτή και ειλικρινής συνεργασία και επικοινωνία Εκκλησίας και Πολιτείας και μάλιστα στο ανώτατο δυνατό επίπεδο.

Η επικοινωνία Πρωθυπουργού και Αρχιεπισκόπου μόνο καλούς καρπούς για το Έθνος μπορεί να φέρει».

Απάντηση