Θεματικός αντιπεριφερειάρχης ενέργειας και αθλητισμού ο Γιώργος Οικονόμου

0

Η συνεργασία του Κορινθίου περιφερειακού συμβούλου με τον περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα μπαίνει σε νέο επίπεδο με τον Γιώργο Οικονόμου να ανακοινώνεται αντιπεριφερειάρχης θεματικός για τα θέματα ενέργειας και αθλητισμού.

Δείτε και τους υπόλοιπους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 1, της περ. β’ της παρ. 2, καθώς και των παρ. 6 και 9 του άρθρου 160 του ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αρχικώς τροποποιήθηκαν με το άρθρο 93 του ν. 4555/2018 (Α’ 133 )
και εν συνεχεία αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του ν. 4623/2019 (Α’ 134),
β. του άρθρου 107 του ν. 4555/2018 (Α’ 133),
γ. του άρθρου 120 του ν. 5003/2022 «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση
διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής
διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις» (Α΄ 230).
δ. του π.δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Α΄ 224), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
2. Την υπ΄αρ. 18/2019 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης περί επικύρωσης των
αποτελεσµάτων των Περιφερειακών εκλογών της 26.5.2019 και των επαναληπτικών αυτών της
2.6.2019.
3. Το από 25.8.2019 πρακτικό ορκωµοσίας (Α∆Α: ΩΛΨΥ7Λ1-Ι∆Β).
4. Το υπ΄αρ. οικ/237598/229/01.09.2019 (Α∆Α:7ΖΨ07Λ1-ΕΞΗ) πρωτόκολλο εγκατάστασης της
νέας Περιφερειακής Αρχής.
5. Την υπ΄ αρ. 6975/10.01.2022 (ΑΔΑ: 9ΨΕΖ7Λ1-Φ4Ρ) απόφαση του Περιφερειάρχη περί ορισμού
θεματικών Αντιπεριφερειαρχών για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους αρχής γενομένης από
12.01.2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 19).
6. Την ανάγκη ορισμού θεματικών Αντιπεριφερειαρχών που επικουρούν τον Περιφερειάρχη
Πελοποννήσου.
7. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού της Περιφέρειας
Πελοποννήσου/Π.Ε. Αρκαδίας, η οποία θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 01.072.0229.0001 για την
πληρωµή της αντιµισθίας των αιρετών της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ορίζουμε ως Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Πελοποννήσου τα κάτωθι μέλη του
Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου:
1) Τον Λαµπρόπουλο Χρήστο του Παναγιώτη (Α∆Τ: ΑΝ266021), περιφερειακό Σύμβουλο ΠΕ
Αρκαδίας με τομέα αρμοδιότητας θέματα Διοίκησης, Οικονομίας, Παιδείας, Δίκαιης Μετάβασης
(Μεγαλόπολη) και ΣΔΙΤ Απορριμμάτων.
2) Τον Τζινιέρη Νίκωνα του Σπυρίδωνος (ΑΔΤ: Φ286959), περιφερειακό Σύμβουλο ΠΕ Λακωνίας
με τομέα αρμοδιότητας θέματα Υποδομών και Περιβάλλοντος.
3) Τον Αναστασόπουλο Ευστάθιο του Ιωάννη (Α∆Τ: ΑΜ771762), περιφερειακό Σύμβουλο ΠΕ
Μεσσηνίας, με τομέα αρμοδιότητας θέματα Πρωτογενούς, Δευτερογενούς Τομέα και Θεμάτων
Αναπτυξιακών Νόμων.
4) Την Καλογεροπούλου Άννα του Ελευθερίου (ΑΔΤ: ΑΗ 230375), περιφερειακή Σύμβουλο ΠΕ
Μεσσηνίας με τομέα αρμοδιότητας θέματα Τουρισμού.
5) Τον Χρονά Άγγελο του Γεωργίου (ΑΔΤ: AK814924), περιφερειακό Σύμβουλο ΠΕ Μεσσηνίας με
τομέα αρμοδιότητας θέματα Υγείας και Πρόνοιας.
6) Τον Γκιολή Αναστάσιο του Γεωργίου (Α∆Τ: ΑΕ737752), περιφερειακό Σύμβουλο ΠΕ Κορινθίας
με τομέα αρμοδιότητας θέματα ΠΕΠ/ΕΣΠΑ και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
7) Τον Γανώση Αναστάσιο του Γεωργίου (ΑΔΤ: ΑΚ960951), περιφερειακό Σύμβουλο (ανεξάρτητο)
ΠΕ Αργολίδας με τομέα αρμοδιότητας θέματα Περιβάλλοντος.
8) Τον Οικονόμου Γεώργιο του Χρήστου (Α∆Τ: ΑΙ233352), περιφερειακό Σύμβουλο (ανεξάρτητο)
ΠΕ Κορινθίας με τομέα αρμοδιότητας θέματα Αθλητισμού και Ενέργειας.
Η θητεία των Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών που ορίζονται με την παρούσα αρχίζει από την
12.01.2023 και διαρκεί έως 31.12.2023, για όλες τις συνέπειες.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των οριζόμενων Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών οι
αρμοδιότητές τους θα ασκούνται ανά τομέα αρμοδιότητας από τον Περιφερειάρχη.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ

Leave a Reply