ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

0

Τα Γραφεία Απασχόλησης αποτελούν καινοτόμες υπηρεσίες των σύγχρονων Δήμων με κύρια μεριμνά τόσο την απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής του Δήμου, την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων προς τους ανέργους και την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας, κάποια από αυτά λειτουργούν ήδη εδώ και σχεδόν μια εικοσαετία, αρκετά από αυτά ξεκίνησαν την λειτουργία τους στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Για να έχει μια ιδέα ο αναγνώστης τι υπηρεσίες μπορεί να παρέχει ένα γραφείο απασχόλησης ενός ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΥ παραθέτω στη συνέχεια κάποια στοιχεία από το γραφείο απασχόλησης του Δήμου ΘέρμηςΞεκίνησε να λειτουργεί το Φεβρουάριο του 2001. Απευθύνεται στους ανέργους που επιθυμούν να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας , σε εργαζόμενους που επιθυμούν μια αλλαγή στην εργασία τους και σε νέους που θέλουν έγκυρη πληροφόρηση σε ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού και απασχόλησης. Επίσης συνεργάζεται με εργοδότες που θέλουν να προσλάβουν προσωπικό ή ζητούν πληροφόρηση για προγράμματα επιδότησης εργασίας , επιμόρφωσης προσωπικού, κλπ.

Βασικές λειτουργίες του γραφείου.

Η παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης (έντυπη, ηλεκτρονική ή προφορική)  προς τους ανέργους με στόχο την ενημέρωση τους για:

 • την αξιοποίηση των ευκαιριών απασχόλησης και κατάρτισης που υπάρχουν στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα
 • την κατάσταση της αγοράς εργασίας, από πλευράς ζήτησης ειδικοτήτων, αναπτυξιακών κατευθύνσεων και δημιουργίας νέων παραγωγικών μονάδων
 • τα προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, απασχόλησης και αυταπασχόλησης
 • τους όρους και τις προϋποθέσεις, για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
 • την πλέον πρόσφορη διαδικασία, για την εξεύρεση εργασίας
 • τους όρους και τις προϋποθέσεις της επιδοματικής πολιτικής
 • την ενθάρρυνσή τους να συνδεθούν και πληροφορηθούν, σχετικά με τις ευκαιρίες και δυνατότητες απασχόλησης
 • την καθοδήγησή τους, για τις απαραίτητες ενέργειες και τον τρόπο πρόσβασής τους στις αρμόδιες Δημόσιες υπηρεσίες (πχ ΟΑΕΔ)

Σχετικά με τις επιχειρήσεις οι υπηρεσίες του γραφείου αφορούν κυρίως:

 • την κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας που προκύπτουν μέσα από το μητρώο ανέργων που διαθέτει το γραφείο
 • την ενημέρωση για την κατάσταση της αγοράς εργασίας  για τις αναπτυξιακές δυνατότητες και κατευθύνσεις, τους αναπτυξιακούς νόμους
 • τις δυνατότητες αξιοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης, επιμόρφωσης και απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. ή άλλων φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού φορέα
 • τα κοινοτικά προγράμματα βελτίωσης της ανταγωνιστικής θέσης των ΜΜΕ
 • τις κοινοτικές δράσεις ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού

Παράλληλες Δραστηριότητες
Καταχώρηση άρθρων σχετικά με την αγορά εργασίας στον τοπικό τύπο.
Διάχυση της πληροφόρησης σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου μας.
Επισκέψεις σε επιχειρήσεις της περιοχή μας για προώθηση των υπηρεσιών του γραφείου.
Οργάνωση ημερίδων ενημέρωσης σε τοπικό επίπεδο.
Συνεργασία με τις υπόλοιπες κοινωνικές Δομές του Δήμου αλλά και τις ευρύτερης περιοχής , καθώς και με φορείς απασχόλησης και κατάρτισης.
Τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων επισκεπτών και επιχειρήσεων.
Σύνταξη και απολογισμού πεπραγμένων σε ετήσια βάση.

Τελειώνοντας το άρθρο αυτό είχα την πρόθεση να συμπεριλάβω στην αναφορά μου τα στοιχεία των Δήμων από όλη την Ελλάδα που έχουν σχετικά Γραφεία Απασχόλησης- τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις περιλαμβάνουν και υπηρεσίες επιχειρηματικότητας- δυστυχώς αυτή η συμπερίληψη δεν ήταν δυνατή γιατί θα έπρεπε να καταγράψω εκατοντάδες Δήμους σε όλη την Ελλάδα.                              Φαντάζομαι σε μία μελλοντική αναζήτηση να συμπεριλαμβάνεται και ο Δήμος Κορινθίων.

Νίκος Ξένος

Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

Απάντηση