Τα δώρα των νέων 120 δόσεων για τις επιχειρήσεις

0

Πραγματική ευκαιρία να κάνουν μια νέα αρχή στη σχέση τους με την εφορία έχουν οι επιχειρήσεις που χρωστούν στη φορολογική διοίκηση. Εντάσσονται στη ρύθμιση χωρίς κριτήρια αλλά με κίνητρα για συνέπεια στη τήρησή της. Το φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, το πρώτο φορολογικό της νέας κυβέρνησης, περιελάμβανε σημαντικές παρεμβάσεις υπέρ των επιχειρήσεων που χρωστούν στη φορολογική διοίκηση. Οι παρεμβάσεις προς όφελος των επιχειρήσεων που χρωστούν είναι:

-Η δυνατότητα ένταξης στη ρύθμιση όλων των επιχειρήσεων που έχουν ληξιπρόθεσμη βασική οφειλή έως ένα εκατομμύριο ευρώ. Στη βασική οφειλή δεν υπολογίζονται τόκοι και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής.

-Στη ρύθμιση υπάγονται και οφειλές οι οποίες βεβαιώθηκαν εντός του 2019 αλλά η προθεσμία για την υποβολή της σχετικής φορολογικής δήλωσης έληγε έως το τέλος του 2018 (π.χ. δήλωση παρακρατούμενων φόρων).

-Με την ένταξη στη ρύθμιση διαγράφεται το 10% των προσαυξήσεων. Το ποσό των προσαυξήσεων διαγράφεται πλήρως εφόσον ο φορολογούμενος καταβάλλει το σύνολο της βασικής οφειλής ή μειώνεται ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που επιλέγει. Πιο συγκεκριμένα:

1) Χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται εφάπαξ.

2) Χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε δύο (2) έως και τέσσερις (4) μηνιαίες δόσεις.

3) Χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε πέντε (5) έως και δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις.

4) Χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) έως και είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις.

5) Χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε είκοσι πέντε (25) έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις.

6) Χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε τριάντα επτά (37) έως και σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις.

7) Χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε σαράντα εννέα (49) έως και εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις.

8) Χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε εξήντα μία (61) έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις.

9) Χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε εβδομήντα τρεις (73) έως και ενενήντα έξι (96) μηνιαίες δόσεις.

10) Χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε ενενήντα επτά (97) έως και εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες δόσεις.

– Εφόσον ο οφειλέτης προκαταβάλει ποσό τουλάχιστον διπλάσιο της μηνιαίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης που έχει επιλέξει, χορηγείται σε αυτόν ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής. Το ποσό προκαταβολής δηλώνεται από τον οφειλέτη κατά την υποβολή του αιτήματος υπαγωγής στη ρύθμιση και καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης.

-Το επιτόκιο της ρύθμισης μειώνεται από 5% σε 3%.

-Με την ένταξη στη ρύθμιση αναστέλλονται όλα τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που έχουν ληφθεί εναντίον του οφειλέτη.

-Επιχειρήσεις που έχουν ήδη ενταχθεί στη προηγούμενη μορφή της ρύθμισης μπορούν με νέα αίτησή τους να καρπωθούν τα οφέλη των βελτιώσεων που έγιναν σε αυτήν.

-Όποιος προκαταβάλλει το διπλάσιο της μηνιαίας δόσης τότε του διαγράφονται ισόποσοι τόκοι της ρύθμισης.

Παραδείγματα

Επιχείρηση έχει ληξιπρόθεσμη βασική οφειλή ΦΠΑ 80.000 ευρώ προς την εφορία η οποία μαζί με τις προσαυξήσεις έχει ανέλθει στα 120.000 ευρώ. Με την αρχική μορφή της ρύθμισης μπορούσε να εξοφλήσει την οφειλή της σε έως 24 δόσεις των 5.089,08 ευρώ. Με τη νέα μορφή της ρύθμισης μπορεί να εξοφλήσει την οφειλή της σε έως 120 δόσεις των 1.120,10 ευρώ.

Επιχείρηση έχει ληξιπρόθεσμη οφειλή 500.000 ευρώ από την οποία η βασική οφειλή είναι 400.000. Με την προηγούμενη μορφή της ρύθμισης μπορούσε να εξοφλήσει την οφειλή της σε έως 24 δόσεις των 21.497 ευρώ η καθεμιά. Με τη νέα μορφή της ρύθμισης μπορεί να εξοφλήσει την οφειλή σε έως 120 δόσεις των 4.731,48 ευρώ.

ΠΗΓΗhttps://www.capital.gr/tax/3374021/ta-dora-ton-neon-120-doseon-gia-tis-epixeiriseis

Απάντηση