Συναντηση για τα απορριματα

0

ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÅÓ ÁÐÏ ÔÇ ÐÑÙÔÇ ÌÅÑÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ ÔÏÕ ÐÑÙÔÏÕ ÊÕÔÁÑÏÕ ÔÏÕ ×ÕÔÁ ÖÕËÇÓ

Συνεχίζουν οι αντιδράσεις για τη διαχείριση απορριμάτων με το ΣΔΙΤ της ΤΕΡΝΑ με συνεχείς συναντήσεις και πιέσεις για υιοθέτηση των 4 ή 6 κάδων. Ο εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας Πολιτών κος Χρισταράς μας ενημερώνει για την τελευταία συνάντηση.

Απάντηση