Συναινετικό Διαζύγιο ή διαζύγιο κατ’ αντιδικία;

0

H λύση του γάμου, θρησκευτικού ή πολιτικού, επέρχεται με την έκδοση δικαστικής απόφασης και αφ’ ης στιγμής αυτή καταστεί αμετάκλητη. Τα είδη του διαζυγίου είναι το συναινετικό διαζύγιο και το κατ’ αντιδικία διαζύγιο.

22161358 - close-up of female hands holding verdict in courtroom

Το συναινετικό διαζύγιο προϋποθέτει τη συμφωνία των συζύγων για τη λύση του γάμου τους, η οποία επισφραγίζεται με την υπογραφή σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ τους και το οποίο προσκομίζεται ενώπιον του Δικαστηρίου. Περαιτέρω, εάν έχουν αποκτηθεί ανήλικα τέκνα, τότε τα μέρη οφείλουν να έχουν έρθει σε συμφωνία αναφορικά με τα ζητήματα επιμέλειας και επικοινωνίας των ανηλίκων, έχοντας προβεί στην υπογραφή σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού επιμέλειας και επικοινωνίας, στο οποίο δεν αποκλείεται να περιλαμβάνεται και σχετικός όρος περί διατροφής αυτών. Η διαδικασία εκκινεί με την υποβολή κοινής αίτησης των μερών, δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου του τόπου της τελευταίας κοινής διαμονής τους. Κατά την κατάθεση της αιτήσεως,

ορίζεται δικάσιμος προς συζήτηση, κατά την οποία τα μέρη παρίστανται ενώπιον του Δικαστηρίου αυτοπροσώπως ή δια του δικηγόρου τους, μέσω ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου που έχει συνταχθεί ενώπιον συμβολαιογράφου εντός τριάντα (30) ημερών προ της δικασίμου. Ενώπιον του Δικαστηρίου προσκομίζονται τα δύο ως άνω ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ των μερών ή μόνο το συμφωνητικό που πιστοποιεί τη συμφωνία των μερών περί λύσης του μεταξύ τους γάμου εάν δεν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, μαζί με σχετική ληξιαρχική πράξη γάμου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Μη κοινή συμφωνία διαζυγίου Όταν τα μέρη αδυνατούν να έλθουν σε κοινή συμφωνία περί τη λύση του γάμου, τότε παρέχεται εκ του νόμου η δυνατότητα ασκήσεως αγωγής διαζυγίου μονομερώς από έκαστο εκ των μερών. Λόγους διαζυγίου αποτελούν είτε ο ισχυρός κλονισμός της έγγαμης συμβίωσης από λόγο που αφορά στο πρόσωπο του εναγομένου ή και των δύο συζύγων είτε ο ισχυρός κλονισμός, ύστερα από διετή διάσταση.

Η σχετική αγωγή διαζυγίου κατατίθεται δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του ενάγοντος ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας του τόπου συνήθους διαμονής του εναγομένου. Αντίγραφο της αγωγής που κατατέθηκε από τον ενάγοντα επιδίδεται στον εναγόμενο- έτερο σύζυγο και ακολουθεί η συζήτηση της υπόθεσης κατά την ορισθείσα δικάσιμο.

Η αγωγή διαζυγίου λόγω διαστάσεως υπέρ τη διετία προϋποθέτει απλώς την παρέλευση δύο ετών από τη στιγμή που τελέσθηκε ο γάμος έως και την ημέρα συζήτησης της υπόθεσης ενώπιον του δικαστηρίου. Αντιθέτως, η αγωγή διαζυγίου λόγω ισχυρού κλονισμού της έγγαμης συμβίωσης από λόγο που αφορά στο πρόσωπο του εναγομένου ή και των δύο συζύγων, προϋποθέτει επίκληση και απόδειξη από τον ενάγοντα των πραγματικών περιστατικών που οδήγησαν στον κλονισμό του γάμου.

Ύπαρξη ανήλικων τεκνών και επιμέλεια

22799258 - mallet, legal code and scales of justice. law concept, studio shots
22799258 – mallet, legal code and scales of justice. law concept, studio shots

Εφόσον υπάρχουν ανήλικα τέκνα, η ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν σ’αυτά -ήτοι το ζήτημα της επιμέλειας, επικοινωνίας με τον γονέα που δεν έχει

την επιμέλεια και την καταβολή διατροφής από τον γονέα που δεν έχει την επιμέλεια για λογαριασμό των τέκνων- επιλύονται μέσω της διαδικασίας των Ασφαλιστικών Μέτρων, με κατάθεση σχετικής αίτησης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

Κατά τη ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας, το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη ορισμένους παράγοντες που αφορούν τα τέκνα όπως την ηλικία, το φύλο τους, τη διανοητική, ψυχική και σωματική τους κατάσταση, τον σεβασμό στην ισότητα και τις τυχόν σχετικές συμφωνίες των γονέων. Περαιτέρω το Δικαστήριο, κατά την κρίση του, επηρεάζεται και από το κατά πόσο το κάθε παιδί έχει ένα ιδιαίτερο συναισθηματικό δέσιμο με τον καθένα από τους γονείς του, ενώ παράλληλα φροντίζει να ελέγχει και το περιβάλλον, από το οποίο θα περιβάλλεται το τέκνο κατά την επικοινωνία μ’ αυτούς∙ σημασία για την κρίση του Δικαστηρίου έχει το περιβάλλον από το οποίο περιστοιχίζεται το τέκνο να εξασφαλίζει, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο,την εν γένει ψυχοσωματική ανάπτυξη του τέκνου ώστε να μη διαταράσσεται,

αλλά να διασφαλίζεται ο ψυχισμός του. Αντιθέτως, η κρίση του Δικαστηρίου κατά τον καθορισμό της επικοινωνίας του γονέα με το τέκνο, επ’ ουδενί δεν επηρεάζεται από τον λόγο διακοπής της συμβίωσης των συζύγων ή από το κατά πόσο ο γονέας που ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας είναι υπεύθυνος για την εν λόγω διακοπή.

Διατροφή και Ασφαλιστικά μετρά

Για την επιδίκαση προσωρινής διατροφής για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τα εισοδήματα αμφότερων των γονέων καθώς και τις ανάγκες των ανηλίκων. Νομολογιακώς, έχει παγιωθεί η θέση ο πατέρας να καταβάλλει ως διατροφή το ποσό που αντιστοιχεί σε αναλογία 2/3 των αναγκών των ανηλίκων τέκνων και η μητέρα το ποσό που αντιστοιχεί σε αναλογία 1/3 των αναγκών αυτών, εφόσον φυσικά οι οικονομικές δυνάμεις των γονέων είναι ανάλογες.

Εάν μετά τη διάσπαση της εγγάμου συμβιώσεως υπάρχουν θέματα διατροφής συζύγου (πριν την αμετάκλητη λύση του γάμου) ή ζητήματα μετοικήσεως του άλλου συζύγου από το σπίτι, επιλύονται με σχετικό αίτημα, το οποίο περιλαμβάνεται στην παραπάνω αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων. Απαραίτητη προϋπόθεση εν προκειμένου είναι να αποδείξει ο αιτών σύζυγος ότι ο έτερος

σύζυγος είναι αποκλειστικά υπαίτιος για τη διάσπαση της εγγάμου συμβιώσεως.

Ο νόμος προβλέπει τη δυνατότητα διατροφής του αιτούντος συζύγου ακόμη και μετά την αμετάκλητη λύση του γάμου, μόνο εφόσον αποδειχθεί η απορία αυτού και η ευπορία του έτερου συζύγου και δη, 1.αν κατά την έκδοση του διαζυγίου ή κατά το τέλος των χρονικών περιόδων που προβλέπονται στις επόμενες περιπτώσεις βρίσκεται σε ηλικία ή σε κατάσταση υγείας που δεν

επιτρέπει να αναγκαστεί να αρχίσει ή να συνεχίσει την άσκηση κατάλληλου επαγγέλματος, ώστε να εξασφαλίζει απαυτό τη διατροφή του, 2. αν έχει την επιμέλεια ανήλικου τέκνου και γι αυτό το λόγο εμποδίζεται στην άσκηση κατάλληλου επαγγέλματος, 3. αν δεν βρίσκει σταθερή κατάλληλη εργασία ή χρειάζεται κάποια επαγγελματική εκπαίδευση, και στις δύο όμως περιπτώσεις

για ένα διάστημα που δεν μπορεί να ξεπεράσει τα τρία χρόνια από την έκδοση του διαζυγίου, 4. σε κάθε άλλη περίπτωση, όπου η επιδίκαση διατροφής κατά την έκδοση του διαζυγίου επιβάλλεται από λόγους επιείκειας.

Στην περίπτωση εκείνη, κατά την οποία συντρέχει λόγος κατεπείγοντος, όπως, για παράδειγμα, η απορία του συζύγου που ζητά το διαζύγιο και η αδυναμία του να αυτοδιατραφεί ή να διαθρέψει τα παιδιά, τότε συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση των Ασφαλιστικών Μέτρων και αίτημα χορήγησης

προσωρινής διαταγής. Η δικάσιμος για συζήτηση της προσωρινής διαταγής ορίζεται άμεσα, ήτοι εντός δύο ημερών από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του δικαστηρίου.

37355346 - symbol of law and justice on the red table, law and justice concept, focus on the scales

Εάν όντως το Δικαστήριο χορηγήσει προσωρινή διαταγή στον αιτούντα σύζυγο, τότε μ’ αυτή ρυθμίζονται τα θέματα των ανηλίκων τέκνων έως την ορισθείσα, για τη συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων, δικάσιμο.

Η απόφαση που εκδίδει το Δικαστήριο επί των Ασφαλιστικών Μέτρων έχει προσωρινή ισχύ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πρέπει να κατατεθεί σχετική αγωγή με ταυτόσημα αιτήματα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου στο εγγύς μέλλον, το οποίο και θα αποφασίσει πλέον οριστικά επί των ανωτέρω ζητημάτων.

Αφ’ ης στιγμής δημοσιευθεί η δικαστική απόφαση που διατάσσει τη λύση του γάμου, είτε αυτή εξεδόθη λόγω κοινής αίτησης είτε λόγω αγωγής, τότε τα μέρη έχουν τη δυνατότητα να παραιτηθούν εκ του δικαιώματός τους να ασκήσουν τα ένδικα μέσα της έφεσης ή αναψηλάφησης κατά της ως άνω αποφάσεως,

όπερ πράττουν με δήλωσή τους ενώπιον της γραμματείας του δικαστηρίου. Με αυτόν τον τρόπο, άλλως με την παρέλευση των σχετικών προθεσμιών περί ασκήσεως των ενδίκων μέσων, η δικαστική απόφαση περί διαζυγίου καθίσταται αμετάκλητη και πλέον, τα μέρη τα μέρη μεταβαίνουν στο αρμόδιο Ληξιαρχείο και δηλώνουν τη λύση του γάμου. Εάν ο γάμος είναι

θρησκευτικός, τα μέρη προβαίνουν και στην πνευματική λύση του γάμου στην αρμόδια Μητρόπολη, η οποία και εκδίδει το διαζευκτήριο, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, την οποία έχουν φροντίσει να προμηθευ��ούν τα δύο μέρη.

Πηγή δικηγορικό γραφείο

https://www.ntova.gr

Απάντηση