Συμφωνία στη διακομματική για την ψήφο των αποδήμων

0
Óõíåäñßáóç ôçò ÄéáêïììáôéêÞò ÅðéôñïðÞò ãéá ôï èÝìá ôçò øÞöïõ ôùí ÅëëÞíùí ôïõ åîùôåñéêïý ôçí Ôñßôç 22 Ïêôùâñßïõ 2019, óôï õðïõñãåßï Åóùôåñéêþí. (EUROKINISSI/ÌÉ×ÁËÇÓ ÊÁÑÁÃÉÁÍÍÇÓ)

Λευκός» καπνός βγήκε πριν από λίγο από τη διακομματική για την ψήφο των αποδήμων καθώς όπως φαίνεται υπήρξε συμφωνία.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκο, όπως προκύπτει, υπάρχει κοινό έδαφος για την εξεύρεση των 200 ψήφων που απαιτούνται.

Βασικοί άξονες της συμφωνίας είναι:

Η ισοτιμία της ψήφου, δηλαδή να προσμετράται στο συνολικό αποτέλεσμα.
Οι απόδημοι θα επιλέγουν βουλευτές από το ψηφοδέλτιο Επικρατείας, το οποίο θα αποτελείται από 15 υποψηφίους, έναντι 12 σήμερα. Τα κόμματα εφόσον επιθυμούν, μπορούν να περιλαμβάνουν στα ψηφοδέλτια και προσωπικότητες από το εξωτερικό
Οι απόδημοι θα ψηφίζουν μέσω φυσικής παρουσίας τους στα προξενεία και τους χώρους που θα επιλεγούν για τη διαδικασία.
Δικαίωμα ψήφου θα έχουν όσοι Έλληνες έχουν μείνει για δύο χρόνια στη χώρα τα τελευταία 35 χρόνια, εφόσον μπορούν να το αποδείξουν με δημόσια έγγραφα.
«Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που πρέπει και αξίζει να ψηφιστεί από 300 βουλευτές», κατέληξε ο υπουργός Εσωτερικών.

Απάντηση