ΣτΠ: Ανεπαρκής η διαχείριση απορριμμάτων στη Πελοπόννησο

0

SKOUPIDIA_533_355

Σοβαρότατες επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, διαπίστωσε ο Συνήγορος του Πολίτη, σχετικά με την κατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων, τόσο στο δήμο Τρίπολης, όσο και συνολικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, μετά από διαμαρτυρίες κατοίκων του δήμου Τρίπολης προς την ανεξάρτητη αρχή, για τη συσσώρευση απορριμμάτων στους δρόμους της πόλης τους και την πρόκληση σοβαρής και συστηματικής ρύπανσης του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.

Όπως επισημαίνεται από την ανεξάρτητη αρχή, εξ αιτίας των καθυστερήσεων, που ανέκυψαν διαχρονικά στη χωροθέτηση των έργων ασφαλούς διάθεσης, που προβλέπονταν από το εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ), κανένας Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) δεν λειτουργεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με αποτέλεσμα η διάθεση των απορριμμάτων να γίνεται σε Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ).

Ο Συνήγορος του Πολίτη λαμβάνοντας υπόψη ότι:

  • το έκτακτο μέτρο της κήρυξης της πόλης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης που δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς των απορριμμάτων σε άλλο ΧΥΤΑ, τείνει να γίνει μόνιμο και να αποτελέσει μια στρεβλή μέθοδο διαχείρισης των απορριμμάτων της περιοχής κατά παράβαση των διατάξεων της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας,
  • ο δήμος ευθύνεται για το γεγονός ότι δεν έλαβε όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, ώστε να αυξήσει τα ποσοστά ανακύκλωσης και ως εκ τούτου, να μειώσει την ποσότητα των προς διάθεση απορριμμάτων,
  • η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι υπεύθυνη για το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη τα προβλεπόμενα έργα από το ΠΕΣΔΑ του 2010, η πρώτη φάση των οποίων έπρεπε να βρίσκεται σε λειτουργία
  • και συνεκτιμώντας ότι: α) ο υφιστάμενος εγκεκριμένος σχεδιασμός, ο οποίος παρέχει το αναγκαίο διαχειριστικό πλαίσιο, ουδόλως έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα, β) η εφαρμογή ενός ΠΕΣΔΑ απαιτεί χρόνο για να καταλήξει σε ώριμες και βιώσιμες λύσεις, γ) η προώθηση ενός νέου σχεδιασμού θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη το διαθέσιμο χρόνο, σε συνδυασμό με τον ενδεχόμενο κίνδυνο των επιπτώσεων από τις νέες καθυστερήσεις που τυχόν προκύψουν και εμποδίσουν τη διαχείριση των
    απορριμμάτων σε τοπικό επίπεδο για μία ακόμη φορά, έκρινε αναγκαία:
  1. την άμεση εξυγίανση των υφιστάμενων χώρων απόθεσης του Δήμου Τρίπολης, και τη λήψη μέτρων για την αποκατάσταση της ζημίας, που προκλήθηκε,
  2. την ενίσχυση των συστημάτων διαλογής στην πηγή, εκ μέρους του Δήμου, ώστε να επιτευχθεί μείωση των προς διαχείριση απορριμμάτων,
  3. την επίσπευση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση του ΠΕΣΔΑ, ώστε να λειτουργήσουν άμεσα οι χώροι που προβλέπονται για την προσωρινή διαχείριση των απορριμμάτων της Περιφέρειας.

Τέλος, όπως επισημαίνει η αρχή, ο δήμος Τρίπολης ενημέρωσε το Συνήγορο ότι ξεκίνησε μεν τη διαδικασία, για την ενίσχυση της ανακύκλωσης, ωστόσο επέλεξε και να μισθώσει χώρο, για την προσωρινή, όπως αναφέρει, διάθεση των απορριμμάτων.

Leave a Reply