Στο μισό τα πρόστιμα για συνταξιούχους που εργάζονται

0

Στο μισό πέφτουν τα πρόστιμα για συνταξιούχους που δουλεύουν με τροπολογία που αναμένεται να καταθέσει σήμερα στη Βουλή ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Σύμφωνα με ΤΑ ΝΕΑ, Η μείωση κατά 50% που έχει ως στόχο την εκλογίκευση των ποινών αυτών αφορά όχι μισοί όσους συνταξιούχους θα εντοπισθούν από τώρα και στο εξής να εργάζονται αλλά και όσοι εντοπίστηκαν το τελευταίο διάστημα από τους ελέγχους που έχουν γίνει.

Ειδικότερα, η τροπολογία προβλέπει μεταξύ άλλων ότι η “παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό εις βάρος του συνταξιούχου του ποσού που έπρεπε να του παρακρατηθεί, κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του ή κατά το διάστημα της αυτοαπασχόλησης, που επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο 4,56%, ο δε φορέας δικαιούται να συμψηφίζει το ποσό με μελλοντικές συντάξεις και μέχρι του ύψους του ενός τετάρτου της σύνταξης.

Για δηλώσεις που η υποχρέωση υποβολής τους ανάγεται μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, ο προβλεπόμενος καταλογισμός του προηγούμενου εδαφίου μειώνεται κατά 50%. Πρόκειται δηλαδή για μείωση έως 50% στα πρόστιμα που επέβαλαν ή θα επιβάλουν τα ταμεία σε όσους συνταξιούχους εντοπισθούν όταν απασχολούνταν είτε ως μισθωτοί είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες χωρίς να το έχουν δηλώσει.

Τι προβλέπεται

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος ΙΚΑ ή άλλων Ταμείων οι οποίοι αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία αναστέλλεται η καταβολή τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής σύνταξης μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους. Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, λαμβάνουν το ποσό το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή κύριων συντάξεων που αντιστοιχεί σε 30 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη και το υπερβάλλον ποσό μειωμένο κατά 70%.

Η επικουρική σύνταξη δεν λαμβάνει υπόψιν για τον προσδιορισμό του ποσού και καταβάλλεται χωρίς περικοπή, ενώ το όριο των 30 ημερομισθίων προσαυξάνεται κατά 6 ημερομίσθια για κάθε ανήλικο παιδί ή παιδί που σπουδάζει σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή και μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας καθώς και για κάθε παιδί το οποίο είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

Συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή άλλων Ταμείων που αυτοαπασχολούνται μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, λαμβάνουν το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή κύριων συντάξεων που αντιστοιχεί σε 60 ημερομίσθια και το υπερβάλλον ποσό περικόπτεται. Πέραν της περικοπής της σύνταξης, οι συνταξιούχοι υποχρεούνται να καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές προσαυξημένες κατά 505. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται και κερδίζουν ανάλογα με τον βαθμό αναπηρίας τους περισσότερα από όσα κερδίζει υγιής απασχολούμενος προβλέπεται η διακοπή της σύνταξης ή των συντάξεών τους-κύριων και επικουρικών.

Leave a Reply