Στα δίχτυα της Εφορίας τα εισοδήματα από ακίνητα

0

Οι φορολογούμενοι που εισέπραξαν το 2018 ενοίκια από εκμίσθωση κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων, όσοι παραχώρησαν δωρεάν κάποια ιδιόκτητη κατοικία τους στα παιδιά τους, στους γονείς τους ή σε τρίτους, όσοι διαθέτουν κενά ακίνητα θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά πρώτα το έντυπο Ε2 (αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων από ακίνητα).

Το εισόδημα που θα δηλωθεί στο έντυπο Ε2 θα μεταφερθεί στη συνέχεια στο βασικό έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης.

Τα εισοδήματα από ακίνητα φορολογούνται με συντελεστές από 15% έως 45% ενώ αν υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ επιβάλλεται και ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Οι φορολογούμενοι που απέκτησαν εισοδήματα από ακίνητα θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Έντυπο Ε2 της συζύγου: Στην περίπτωση εγγάμων που θα υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση και εφόσον η σύζυγος έχει εισοδήματα από ακίνητη περιουσία που ανήκουν στη δική της κυριότητα, έχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε2 είτε χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς της κωδικούς πρόσβασης είτε του υπόχρεου/ συζύγου, με την επιλογή «Ε2 συζύγου».
Ακίνητο ανηλίκου: Το ακίνητο θα καταχωρηθεί στο Ε2 του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα, στον πρώτο πίνακα και στον πίνακα Ι (Εκμισθούμενα κ.λπ. Ακίνητα) των συμπληρωματικών στοιχείων επιλέγοντάς το στην πρώτη στήλη και συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο και τον Α.Φ.Μ. του τέκνου στις αντίστοιχες στήλες.
Ηλεκτρονικά μισθωτήρια: Η στήλη Αριθμός Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας συμπληρώνεται για τα μισθωτήρια των ακινήτων που έχουν κατατεθεί στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή. Δε συμπληρώνεται ο αριθμός καταχώρησης του μισθωτηρίου που είχε παραληφθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Συνιδιοκτησία συζύγων: Και οι δύο σύζυγοι έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν χωριστό έντυπο Ε2 για τα ακίνητα που έχουν στην ιδιοκτησία τους, έστω και αν υπάρχει συνιδιοκτησία σε μερικά ή σε όλα τα ακίνητα.
Αριθμός παροχής βοηθητικών χώρων: Σε βοηθητικούς χώρους (αποθήκη, θέση στάθμευσης) οι οποίοι ηλεκτροδοτούνται από τον κοινόχρηστο μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος συμπληρώνετε το πεδίο με τον εννιαψήφιο αριθμό 999999999.
Αριθμός παροχής αγροτεμαχίου: Στις περιπτώσεις αγροτεμαχίων που δεν έχουν μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, θα συμπληρώνετε το πεδίο με τον εννιαψήφιο αριθμό 999999999.
Είδος μίσθωσης: Η στήλη 17 του εντύπου Ε2 (Είδος μίσθωσης-χρήση ακινήτου) συμπληρώνεται υποχρεωτικά με το είδος της μίσθωσης και τη χρήση του μισθίου, όπως εκμίσθωση γραφείου, δωρεάν παραχώρηση κατοικίας, κενό κ.λπ.
Οι επιλογές που έχουν οι φορολογούμενοι είναι οι εξής:

 1. Εκμίσθωση ξενοδοχείων

 2. Εκμίσθωση κλινικών

 3. Εκμίσθωση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

 4. Εκμίσθωση αιθουσών θεαμάτων

 5. Εκμίσθωση καταστημάτων

 6. Εκμίσθωση γραφείων

 7. Εκμίσθωση αποθηκών κ.λπ.

 8. Εκμίσθωση γαιών

 9. Εκμίσθωση εγκαταστάσεων ή κατασκευών

 10. Εκμίσθωση κατοικιών

 11. Εκμίσθωση βιομηχανοστασίων με Φ.Π.Α.

 12. Εκμίσθωση εμπορικών κέντρων με Φ.Π.Α.

 13. Δωρεάν παραχώρηση κατοικιών

 14. Δωρεάν παραχώρηση ξενοδοχείων

 15. Δωρεάν παραχώρηση κλινικών

 16. Δωρεάν παραχώρηση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

 17. Δωρεάν παραχώρηση αιθουσών θεαμάτων

 18. Δωρεάν παραχώρηση καταστημάτων

 19. Δωρεάν παραχώρηση γραφείων

 20. Δωρεάν παραχώρηση αποθηκών κ.λπ.

 21. Δωρεάν παραχώρηση γαιών

 22. Δωρεάν παραχώρηση εγκαταστάσεων ή κατασκευών

 23. Εκμίσθωση χώρων τοποθέτησης επιγραφών

 24. Υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας

 25. Εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων (εκτός κατοικιών)

 26. Δωρεάν παραχώρηση χώρων τοποθέτησης επιγραφών

 27. Ιδιοχρησιμοποίηση ξενοδοχείων

 28. Ιδιοχρησιμοποίηση κλινικών

 29. Ιδιοχρησιμοποίηση σχολείων

 30. Ιδιοχρησιμοποίηση αιθουσών κιν/φου ή θεάτρων

 31. Ιδιοχρησιμοποίηση καταστημάτων

 32. Ιδιοχρησιμοποίηση γραφείων

 33. Ιδιοχρησιμοποίηση αποθηκών κ.λπ.

 34. Ιδιοχρησιμοποίηση γαιών

 35. Ιδιοχρησιμοποίηση εγκαταστάσεων ή κατασκευών

 36. Ιδιοχρησιμοποίηση χώρων τοποθέτησης επιγραφών

 37. Εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων (κατοικίες)

 38. Δωρεάν παραχώρηση-ιδιοχρησιμοποίηση κοινόχρηστων χώρων

 39. ΚΕΝΟ

 40. Ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας

 41. Υπεκμίσθωση γαιών-γης

 42. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση ξενοδοχείων

 43. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση κλινικών

 44. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

 45. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση αιθουσών θεαμάτων

 46. εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση καταστημάτων

 47. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση γραφείων

 48. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση αποθηκών κτλ

 49. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση γαιών

 50. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση εγκαταστάσεων ή κατασκευών

 51. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση κατοικιών

 52. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση βιομηχανοστασίων με Φ. Π. Α.

 53. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση εμπορικών κέντρων με Φ.Π.Α.

 54. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση χώρων τοποθέτησης επιγραφών

 55. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας

 56. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από υπεκμίσθωση γαιών-γης

 57. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων (εκτός κατοικιών)

 58. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων (κατοικίες)

 59. Βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων άρθρου 39Α του ν.4172/2013

 60. Βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων άρθρου 39Α του ν.4172/2013

 61. Εκμίσθωση κατοικίας που υπεκμισθώνεται

 62. Εκμίσθωση κατοικίας που υπεκμισθώνεται για βραχυχρόνια μίσθωση μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.

πηγη

Leave a Reply