Ρυθμίσεις για οφειλές στη ΔΕΥΑ Κορινθίων

0

Screenshot 2015-04-01 17.26.09

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΡΙΝΘΟΥ στα πλαίσια του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/21.03.2015 τεύχος

Α’) «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», ανακοινώνει τη ρύθμιση

οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015. Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται

ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, η 26η Μαΐου

2015 (άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 4321/2015).

Συγκεκριμένα:

Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4321/2015 υπάγεται το σύνολο των οφειλών που θα έχουν

βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015 προς τη ΔΕΥΑ.

Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή

κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις

επιβαρύνουν (άρθρο 1 Ν. 4321/2015).

Γ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 1 του Ν. 4321/2015 πρέπει να

καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την

ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως

την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία αίτησης

υπαγωγής στη ρύθμιση.

Δ. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των

είκοσι (20) ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα Εξυπηρέτησης

Καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΡΙΝΘΟΥ στο τηλέφωνο 27410-22205 (Υπεύθυνος

Επικοινωνίας κα Δικητόλια Αικατερίνη) .

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

1

Leave a Reply