ΟΜΑΔΑ Α

Α.1  Εκλεκτικοί σελίδα σελ. 77 σχολικού βιβλίου: « Οι Εκλεκτικοί … κυβερνήσεις «

Στρατιωτικός Σύνδεσμος : σελ. 86: «Στις 15 Αυγούστου … Βουλής» και σελίδα 88 «Στις 15 Μαρτίου …. επιδιώξεις του»

Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής: σελ. 152 : «Με βάση το άρθρο 11 …ανταλλαξίμων»

Α.2  α-2, β- 6, γ – 1, δ – 5, ε- 4

Β.1  α. χαρακτηριστικά κομμάτων : σελ. 82: «Στη δεκαετία του 1880- κοινωνικής ομάδας»

       Β. κριτήρια επιλογής υποψήφιων βουλευτών: σελ. 82: «Για την επιλογή… εξυπηρέτησης» και σελ. 84: «Οι υποψήφιοι … στρώματα».

Β.2. προτεραιότητα στη γεωργία: σελ. 154: « Η ΕΑΠ διέκρινε… προλεταριάτου»

       Εγκατάσταση στη Μακεδονία και Δυτική Θράκη: σελ. 154:  « Εξάλλου δόθηκε προτεραιότητα …. παραμεθόριες περιοχές»

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

Γ.1  ΣΧΟΛΙΚΌ ΒΙΒΛΙΟ:  α. σελ. 217: «Δύο μεγάλα εξωτερικά γεγονότα … Κρήτης» και αξιοποίηση στοιχείων από τα Κείμενα Α , Β και Γ

β. σελ.218: «Παρά τις έντονες διαμαρτυρίες… ιστό της». Και αξιοποίηση στοιχείων από το κείμενο Δ

Δ.1 ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: α. σελ.20:  « Ακολούθησαν … υποθέσεων» και αξιοποίηση στιχείων από τα κείμενα Α, Β,Γ .

β. σελ. 20 -21: «Στο ελληνικό κράτος …  Αίγυπτο» και αξιοποίηση στοιχείων από τα κείμενα Β και Γ.