Την Πέμπτη 4 Μαΐου 2017, συνήλθε σε συνεδρίαση η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, με θέμα τη συζήτηση επί της «Έκθεσης Απολογισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 2016 και τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 2017». Η κ. Μ. Θελερίτη ως τακτικό μέλος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, τοποθετήθηκε θέτοντας ερωτήσεις προς τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κ. Γ. Πιτσιλή, κάνοντας μια σειρά προτάσεις με βάση τα περιεχόμενα της Έκθεσης Απολογισμού. 

Συγκεκριμένα, η Μ. Θελερίτη τοποθετήθηκε για τα κάτωθι θέματα:

Καταρχάς για το ζήτημα των φορολογικών ελέγχων, προτείνοντας εντατικοποίηση των ενεργειών, των μηχανισμών και υπηρεσιών, με στόχο τη διενέργεια συστηματικότερων και αποτελεσματικότερων ελέγχων. Τόνισε επίσης την ανάγκη φορολόγησης του μεγάλου πλούτου, που συνιστά και έναν από τους σημαντικότερους στόχους της κυβέρνησης, επισημαίνοντας πως στην Έκθεση Απολογισμού, οι πληροφορίες για την προέλευση των  εσόδων  θα πρέπει να είναι πιο σαφείς και πιο λεπτομερείς.

Για το ζήτημα των κατασχέσεων  η  Μ. Θελερίτη ζήτησε εξειδικευμένη και αναλυτική πληροφόρηση όσον αφορά στο ύψος των κατασχεμένων ποσών, το ύψος των εσόδων από κατασχέσεις, καθώς  και τη διαδικασία που ακολουθούν τα δικαστικά τμήματα για τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Επίσης, αναφορικά με την Διοικητική Λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής, υπογράμμισε πως έχει παρατηρηθεί πως σε αρκετές περιπτώσεις οι σχετικές εγκύκλιες διαταγές, διαφοροποιούνται από τον ισχύοντα Νόμο,  ενώ συχνά καθυστερεί η  έκδοση των σχετικών εγκυκλίων, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται το έργο των Υπηρεσιών Ελέγχου. Η Μ. Θελερίτη επεσήμανε επίσης την παρεμπόδιση του έργου των ελεγκτών, από μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και ζήτησε απο την Ανεξάρτητη Αρχή να λάβει τα δέοντα μέτρα την προστασία του ελεγκτικού προσωπικού.

Επιπλέον η βουλεύτρια ζήτησε διευκρινίσεις για την αξιολόγηση των ατόμων που κατέχουν θέσεις ευθύνης καθώς και για την ακολουθούμενη διαδικασία, προκειμένου να διαμορφώσει η Επιτροπή πιο σαφή εικόνα για το ισχύουν πλαίσιο και να διασφαλιστεί ότι το αποτέλεσμα των διαδικασιών αξιολόγησης βασίζεται στη διαφάνεια.

Τέλος η Μ. Θελερίτη έθεσε ερωτήματα για τη βελτίωση και ανάπτυξη των ηλεκτρονικών εφαρμογών, για την μηχανοργάνωση των τελωνειακών υπηρεσιών και τη δυνατότητα της Ανεξάρτητης Αρχής να αναδιοργανώσει ή και να καταργεί υπηρεσίες. 

Γραφείο Μ. Θελερίτη, βουλεύτριας ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Κορινθίας

5 Μαΐου 2017