Πρόσκληση ενδιαφέροντος για αυτοκίνητα για εκτακτες ανάγκες για το νομό Κορινθίας

0

γκρειντερΚαλούνται οι πολίτες που έχουν μηχανήματα κατάλληλα να χρησιμο-

ποιηθούν, από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων , για έκτακτες ανάγκες του

Νομού (χιονοπτώσεις , πλημμύρες , κατολισθήσεις , καταπτώσεις , κ.λ.π.),

όπως καταθέσουν , μέχρι την Παρασκευή 09 Οκτωβρίου 2015, στα γραφεία

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας ,

Κροκιδά 2, Κόρινθος , αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση

των μηχανημάτων τους , αναφέροντας την έδρα τους , τα τηλέφωνα

επικοινωνίας και τυχόν προτίμηση για συγκεκριμένο τμήμα του οδικού

δικτύου.

Η αίτηση να συνοδεύεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά :

  1. Φωτογραφία του Μηχανήματος, που να φαίνεται ο αριθμός κυκλοφορίας του.

  2. Φωτοαντίγραφο της Άδειας του Μηχανήματος .

  3. Φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού καταβολής τελών κυκλοφορίας του έτους 2015.

  4. Φωτοαντίγραφο Ασφάλισης του Μηχανήματος.

  5. Φορολογική Ενημερότητα .

  6. Φωτοαντίγραφο ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΕΟ , όταν υπάρχει

υποχρέωση Τεχνικού Περιοδικού Ελέγχου.

  1. Φωτοαντίγραφο ΑΔΕΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ / ΩΝ των ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ .

  2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86, ότι τα (1), (2), (3), (4), (6), φωτοαντίγραφα είναι

ακριβής αναπαραγωγή των πρωτοτύπων .

Απάντηση