Προς όλους τους ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ , ΕΜΠΟΡΟΥΣ και ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ξυλείας της Π.Ε Κορινθίας

0

pri1_

Με την ΚΥΑ αριθ.134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/Β’/29-12-2015) και αριθμ.135279/159/12-01-2016 (ΦΕΚ 83/25-01-2016) τέθηκαν  ουσιαστικά  σε εφαρμογή στη χώρα μας

  1. Ο «Κανονισμός ξυλείας» του Ε.Κ. 955/2010  που θεσπίζει συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τους φορείς  εκμετάλλευσης  και τους εμπόρους που  διαθέτουν  ξυλεία  και  προϊόντα ξυλείας  στην  αγορά της Ε.Ε. και
  2. Ο Κανονισμός 2173/2005 που θεσπίζει συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τους εισαγωγείς ξυλείας στην Ε.Ε. από συγκεκριμένες χώρες που έχουν αποδεχτεί το (εθελοντικό σύστημα αδειών FLEGT)..

 

Γενικά οι παραπάνω Καν και ΚΥΑ απαγορεύουν  σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, να διαθέτουν ξυλεία και μια μεγάλη γκάμα από προϊόντα αυτής, από παράνομη υλοτομία στην αγορά της ΕΕ και επομένως και στην Ελλάδα.

 

Άμεσες υποχρεώσεις από τις παραπάνω ΚΥΑ:

 

Οι φορείς εκμετάλλευσης  της Ε.Ε. δηλαδή εκείνοι που υλοτομούν και διαθέτουν ή προτίθενται στο μέλλον να διαθέσουν ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας στην χώρα μας ή στην αγορά της ΕΕ , όπως δασοκτήμονες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), ΟΤΑ,  Ι. Μονές, Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας και  επιχειρήσεις που εισάγουν από τρίτες χώρες και  

Οι έμποροι δηλαδή εκείνοι που αγοράζουν ή πωλούν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας όπως καυσόξυλα, έπιπλα κλπ που παράγονται στην χώρα μας ή τρίτες χώρες και διατίθενται ήδη  στην  αγορά

 

Να υποβάλουν έως την 28 Ιουνίου 2016 αίτηση εγγραφής στο Περιφερειακό  Μητρώο Φορέων  Εκμετάλλευσης ή στο Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων που δημιουργήθηκε και τηρείται στην Δ/νση Δασών Κορινθίας.

 

Οι εισαγωγείς ξυλείας που προτίθενται να εισάγουν δια του Τελωνείου Κορίνθου ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας  από τις χώρες που έχουν ενταχτεί στον ΚΑΝ FLEGT υποχρεούνται να υποβάλουν τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την άφιξη του φορτίου, αίτηση στην Δ/νση Δασών Κορινθίας μαζί με την  «άδεια FLEGT»  και το προβλεπόμενο ειδικό παράβολο εκατό (100) ευρώ ανά άδεια, για τον έλεγχο και την επαλήθευση της άδειας FLEGT.

 

Επειδή η μη τήρηση των ανωτέρω ενεργειών καθώς και η άρνηση, η παρακώλυση και η κωλυσιεργία στους υποχρεωτικούς τακτικούς και έκτακτους ελέγχους που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα από τα προβλεπόμενα  Συνεργεία Ελέγχου επισύρει σοβαρές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, παρακαλούμε τους εμπλεκομένους να προχωρήσουν στις παραπάνω ενέργειες.

 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες στα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευτεί οι παραπάνω ΚΥΑ , στον διαδικτυακό χώρο του ΥΠΕΝ:  http://www.ypeka.gr  (ΔΑΣΗ  /  ΔΙΕΘΝΗ  ΘΕΜΑΤΑ  –  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ  / ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ FLEGT)  και στην Υπηρεσία μας προκειμένου να του διατεθούν ταχυδρομικά ή ψηφιακά  τα σχετικά έντυπα.

 

Αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες:  Μηνάς Σαλαμός και Ζωή Γεωργομή. Τηλ 27410 -23843

Απάντηση