Προγραμματική σύμβαση του Δήμου Κορινθίων με το Νοσοκομείο Κορινθου

0

Ομόφωνα εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης  του Δήμου με το Νοσοκομείο Κορίνθου σκοπός της οποίας είναι η παροχή υπηρεσιών εκ μέρους των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που θα αφορούν :

-Ωρίμανση Φακέλων έργων (νέων έργων υποδομής, συντήρησης υπάρχουσας υποδομής, προμήθειας εξοπλισμού και υλικών, κλπ) και ειδικότερα την σύνταξη και θεώρηση μελετών, τον έλεγχο πληρότητας, τη λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων

-Σύνταξη τευχών δημοπράτησης και διακηρύξεων (έργων μελετών & προμηθειών μηχανολογικού εξοπλισμού)

-Επίβλεψη, παρακολούθηση των δημοσίων συμβάσεων (έργων και προμηθειών, μηχανολογικού εξοπλισμού κλπ)

Leave a Reply