Πώς θα λειτουργεί το νέο μέτρο στήριξης για εταιρείες με πτώση τζίρου 30%

0

Αν μία εταιρεία σημείωσε μείωση του κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας τουλάχιστον 30% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, αν έχει καταγραφεί ζημιά την ίδια περίοδο, αλλά και αν παραμένει ζημιογόνα αφού ληφθούν υπόψη και κάποια από τα μέτρα στήριξης που έχει λάβει (πχ Επιστεπτέα), τότε είναι επιλέξιμη για το νέο μέτρο που προωθείται πανευρωπαϊκά. Ο λόγος για τους 3 όρους που θέτει η Κομισιόν για να τις «ενισχύσεις υπό μορφή στήριξης για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες» που ενέκρινε.

Σε ελληνικό επίπεδο σχεδιάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να ενεργοποιηθεί το μέτρο από το ΥΠΟΙΚ περί τα μέσα Φεβρουαρίου. Το δικαίωμα προκύπτει από το νέο προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων (από το τμήμα 3.12). Η Επιτροπή διαμορφώνει το πλέγμα που θα πρέπει να ακολουθεί η κυβέρνηση, αλλά θα υπάρχουν και εθνικά κριτήρια που τελούν ακόμη υπό οριστικοποίηση.

Θα είναι εκ των πραγμάτων πιο επιλεκτικό πρόγραμμα, καθώς θα αφορά σε εταιρίες με πτώση τζίρου τουλάχιστο 30%. Εξετάζεται το κατά πόσο θα στραφεί σε επιχειρήσεις οι οποίες καθώς έχουν μεγάλη συσσώρευση κρατικών ενισχύσεων δεν θα είναι πια επιλέξιμες για τις Επιστρεπτέες και για άλλες παρεμβάσεις, αναφέρουν αρμόδιες πηγές.

Επίσης από ελληνικής πλευράς δεν έχει ακόμη αποφασιστεί αν και σε ποιο βαθμό θα είναι επιδότηση ή θα είναι μόνο δάνειο (πάντως το δικαίωμα αυτό δίδεται). Ενδεχομένως να οδηγήσει σε αλλαγή πλεύσης την Επιστρεπτέα Προκαταβολή από τον 6ο κύκλο και μετά (που είχε προγραμματιστεί για Μάρτιο). Δηλαδή θα φανεί αν συνδεθούν οι 2 δράσεις ή αν θα κινούνται ξεχωριστά.

Η Επιστρεπτέα 5 προχωρά κανονικά με την σχετική απόφαση να αναμένεται εντός των ημερών. Είναι το πρώτο μέτρο από το πακέτο των 7,5 δισ. ευρώ που έχει υπολογίσει για το 2021 η κυβέρνηση.

Όσο για το νέο μέτρο στήριξης δαπανών το έχει προαναγγείλει ο αναπληρωτής ΥΠΟΙΚ Θεόδωρος Σκυλακάκης. Θα αφορά σε επιχειρήσεις που επλήγησαν όχι μόνο λόγω απώλειας τζίρου αλλά λόγω μεγάλων δαπανών που έκαναν αναγκαστικά: πάγιες δαπάνες, ενοίκια, προμήθειες κλπ.

Αν η εταιρεία έχει ήδη λάβει ενισχύσεις (πχ Επιστρεπτέα), τότε από το ποσό που θα της χορηγηθεί θα αφαιρεθούν τα μέτρα στήριξης που ήδη λάβει.

Η απόφαση της Κομισιόν

Η Επιτροπή στις 13 Οκτωβρίου, αποφάσισε να παρατείνει και να επεκτείνει την εμβέλεια του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, προκειμένου να στηρίξει την οικονομία εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού. Θέσπισε ένα νέο μέτρο που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να στηρίξουν τις εταιρείες που αντιμετωπίζουν μείωση του κύκλου εργασιών κατά τουλάχιστον 30 % κατά την επιλέξιμη περίοδο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019 λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Η στήριξη θα συνεισφέρει στην κάλυψη μέρους των πάγιων εξόδων των δικαιούχων που δεν καλύπτονται από τα έσοδά τους, με ανώτατο όριο το ποσό των 3 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση. «Η στήριξη των εταιρειών αυτών μέσω της συνεισφοράς στην κάλυψη μέρους των εξόδων τους σε προσωρινή βάση αποσκοπεί στην πρόληψη της επιδείνωσης του κεφαλαίου τους, στη διατήρηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και στην παροχή ισχυρής πλατφόρμας για την ανάκαμψή τους. Αυτό επιτρέπει πιο στοχευμένες ενισχύσεις σε εταιρείες που αποδεδειγμένα τις χρειάζονται» αναφέρει η Επιτροπή.

Ως αποτέλεσμα της έξαρσης της νόσου COVID-19, όπως επισημαίνει, πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προσωρινά χαμηλότερη ζήτηση η οποία δεν τους επιτρέπει να καλύψουν μέρος των πάγιων δαπανών τους. Σε πολλές περιπτώσεις, η ζήτηση αναμένεται να ανακάμψει κατά τους επόμενους μήνες, ενώ ενδέχεται να μην είναι αποτελεσματική λύση να μειώσουν το μέγεθός τους οι εν λόγω επιχειρήσεις εάν η μείωση αυτή συνεπιφέρει σημαντικό κόστος αναδιάρθρωσης, εκτιμά η Επιτροπή.

Εξηγεί πως η στήριξη των εν λόγω επιχειρήσεων με τη συνεισφορά μέρους των πάγιων δαπανών τους σε προσωρινή βάση μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό μέσο για να γεφυρωθεί αυτό το μεσοδιάστημα, ώστε να αποφευχθεί η επιδείνωση του κεφαλαίου τους, να διατηρηθεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα και να τους δοθεί ένα ισχυρό εφαλτήριο για την ανάκαμψή τους.

Όλοι οι όροι

Αναλυτικά, σύμφωνα με την Απόφαση της Κομισιόν θεσπίζεται ένα νέο τμήμα στο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ το 3.12 για ενισχύσεις υπό μορφή στήριξης για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες.

Επιτρέπει την κρατική στήριξη στις μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες επιχειρήσεων των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα ανεστάλη ή μειώθηκε ως αποτέλεσμα της πανδημίας της COVID-19. Η ενίσχυση χορηγείται το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2021 και καλύπτει μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 30ής Ιουνίου 2021, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια μέρους της εν λόγω περιόδου (δηλαδή μπορεί να ορισθεί κάποιο διάστημα συγκεκριμένων μηνών ως επιλέξιμη περίοδος όπως γίνεται με την Επιστρεπτέα)·

Απαιτείται κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου του 2020 ή του 2021 να καταγράφεται μείωση του κύκλου εργασιών κατά τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019.

Ορίζεται πως μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες είναι οι πάγιες δαπάνες που πραγματοποίησαν οι επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου οι οποίες δεν καλύπτονται ούτε από τα κέρδη (δηλαδή έσοδα μείον μεταβλητές δαπάνες) κατά την ίδια περίοδο ούτε από άλλες πηγές, όπως ασφάλιση, προσωρινά μέτρα ενίσχυσης ή στήριξη από άλλες πηγές. Περιλαμβάνονται οι πάγιες και οι μεταβλητές δαπάνες: οι πρώτες πραγματοποιούνται ανεξάρτητα από το επίπεδο της παραγωγής, ενώ οι δεύτερες εξαρτώνται από το επίπεδο της παραγωγής.

Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 70 % των μη καλυπτόμενων πάγιων δαπανών, με εξαίρεση τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις όπου η ένταση ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 90 % των μη καλυπτόμενων πάγιων δαπανών.

Οι ζημίες των επιχειρήσεων, όπως εμφανίζονται στις καταστάσεις κερδών και ζημιών τους, κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου θεωρείται ότι συνιστούν μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες. Οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου μπορούν να χορηγούνται βάσει των προβλεπόμενων ζημιών, ενώ το τελικό ποσό της ενίσχυσης προσδιορίζεται μετά την πραγματοποίηση των ζημιών βάσει ελεγμένων λογαριασμών ή, με κατάλληλη αιτιολόγηση που παρέχεται από το κράτος μέλος στην Επιτροπή (για παράδειγμα σε σχέση με τα χαρακτηριστικά ή το μέγεθος συγκεκριμένων τύπων επιχειρήσεων), βάσει φορολογικών λογαριασμών. Κάθε πληρωμή που υπερβαίνει το τελικό ποσό της ενίσχυσης ανακτάται.

Η συνολική ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει τα 3 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση. Η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, εγγυήσεων και δανείων, με την προϋπόθεση ότι η συνολική ονομαστική αξία των εν λόγω μέτρων δεν υπερβαίνει το συνολικό ανώτατο όριο . Τα ποσά είναι ακαθάριστα, δηλαδή προ της αφαίρεσης φόρων ή άλλης επιβάρυνσης·

Η ενίσχυση δεν μπορεί να χορηγείται σε επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές ή αν πρόκειται για πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις μπορούν να είναι προβληματικές υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης.

πηγη

Απάντηση