Ποιοι επαγγελματίες και πώς γλιτώνουν το τέλος επιτηδεύματος

0

Τη δυνατότητα να γλιτώσουν φέτος από την πληρωμή του τέλους επιτηδεύματος έχουν οι επαγγελματίες και επιχειρήσεις που ήταν σε αδράνεια το 2018. Αρκεί να υποβάλουν εκπρόθεσμα τη σχετική δήλωση στο Μητρώο της Εφορίας.

Πληρώνοντας το πρόστιμο των 100 ευρώ λόγω εκπρόθεσμης δήλωσης της αδράνειας κερδίσουν την καταβολή του τέλους των 650 ευρώ.

Συγκεκριμένα, όσες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες καθώς και όσοι εργαζόμενοι με «μπλοκάκια» έχουν δηλώσει στην Εφορία «αδράνεια» ή βρίσκονται στην κατάσταση αυτή αλλά δεν το έχουν ακόμη δηλώσει έχουν τη δυνατότητα να γλιτώσουν από την επιβάρυνση με τέλος επιτηδεύματος ή να πληρώσουν μειωμένο τέλος επιτηδεύματος για τη χρήση του 2018.

Από το φορολογικό έτος 2018 και εξής εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που βρίσκονται σε αδράνεια.

Δεδομένου ότι με βάση την διάταξη που ψηφίστηκε η απαλλαγή ισχύει από την διαχειριστική περίοδο του 2018, οι δικαιούχοι της απαλλαγής αυτής μπορούν να δουν το όφελος από την εφαρμογή της φέτος με την υποβολή και εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το 2018.

Συγκεκριμένα, από το τέλος επιτηδεύματος απαλλάσσονται πλήρως οι επιχειρηματίες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκια» οι οποίοι έχουν ήδη δηλώσει «αδράνεια» για ολόκληρο το 2018, στα Τμήματα Μητρώου των αρμοδίων Δ.Ο.Υ. καθώς και όσοι θα δηλώσουν εκ των υστέρων «αδράνεια» για ολόκληρο το έτος 2018.

H απαλλαγή θα χορηγείται κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που θα καταθέσουν φέτος οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι. Δηλαδή στο εκκαθαριστικό της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 δεν θα αναγράφεται τέλος επιτηδεύματος.

Όσοι επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και εργαζόμενοι με «μπλοκάκια» δεν έχουν δηλώσει ακόμη ότι βρίσκονταν σε «αδράνεια» για ολόκληρο το 2018, προκειμένου να απαλλαγούν πλήρως από το τέλος επιτηδεύματος κατά την εκκαθάριση των φετινών δηλώσεων εισοδήματος, θα πρέπει να υποβάλουν εκπρόθεσμα τις σχετικές δηλώσεις μεταβολής στα Τμήματα Μητρώου των αρμοδίων Δ.Ο.Υ..

Ως ημερομηνία έναρξης της «αδράνειας» θα πρέπει να δηλώσουν την 1η-1-2018. Με την υποβολή των εκπρόθεσμων δηλώσεων θα υποχρεωθούν να πληρώσουν πρόστιμο, για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα, το οποίο ανέρχεται σε 100 ευρώ για όλους τους υπόχρεους.

Επιπλέον, όσες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες καθώς και όσοι εργαζόμενοι με «μπλοκάκια» τέθηκαν σε «αδράνεια» κάποια χρονική στιγμή μέσα στο 2018, εφόσον έχουν ήδη δηλώσει το γεγονός αυτό στη Δ.Ο.Υ. ή εφόσον το δηλώσουν εκπρόθεσμα πληρώνοντας πρόστιμο 100 ευρώ, θα πληρώσουν φέτος το τέλος επιτηδεύματος της χρήσης του 2018 μειωμένο κατά ποσοστό ανάλογο του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο έπαψαν να έχουν δραστηριότητα μέσα στο έτος αυτό.

Ειδικότερα, σε κάθε τέτοια περίπτωση, το ετήσιο τέλος επιτηδεύματος θα περιοριστεί ανάλογα με τους μήνες στους οποίους ο υπόχρεος είχε δραστηριότητα εντός του 2018. Χρονικό διάστημα άσκησης δραστηριότητας μεγαλύτερο των 15 ημερών μέσα σε έναν μήνα θα λογίζεται ως ολόκληρος μήνας. Π.χ., εάν η αδράνεια μιας επιχείρησης ξεκίνησε στις 16 Ιουλίου 2018, τότε, επειδή ο Ιούλιος θα ληφθεί υπόψη ολόκληρος ως μήνας κανονικής λειτουργίας, η επιχείρηση αυτή θα πληρώσει φέτος για το 2018 τέλος επιτηδεύματος που αντιστοιχεί σε 7 μήνες, στο χρονικό διάστημα από 1η-1-2018 εώς 31-7-2018.

Θα καταβάλει δηλαδή ποσό ίσο με τα 7/12 του ετήσιου τέλους επιτηδεύματος.

Σε κάθε περίπτωση, εξάλλου, οι ενδιαφερόμενοι να απαλλαγούν από το τέλος επιτηδεύματος λόγω αδράνειας θα πρέπει να προσέξουν την εξής λεπτομέρεια: καθ’ όλη τη διάρκεια του διαστήματος κατά το οποίο έχουν δηλώσει ή πρόκειται να δηλώσουν ότι βρίσκονταν σε αδράνεια εντός του 2018 θα πρέπει να μην έχουν πραγματοποιήσει καμία συναλλαγή.

Δηλαδή, δεν θα πρέπει να έχουν εκδώσει κανένα τιμολόγιο αλλά ούτε και να έχουν λάβει κάποιο τιμολόγιο. Οποιασδήποτε μορφής συναλλαγή – πώληση ή αγορά προϊόντος ή αγαθού, παροχή ή λήψη υπηρεσίας – ακυρώνει αυτόματα την αδράνεια.

Leave a Reply