Πιστοποίηση ΕΛΟΤ έλαβε ο Οργανισμός Τουρισμού Λουτρακίου

0


1435:2009
Ο Οργανισμός Τουρισμού Λουτρακίου πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το Πρότυπο
ΕΛΟΤ 1435:2009 “Σύστημα Υπηρεσιών Επικοινωνίας – Απαιτήσεις για Παρόχους”
στο πεδίο εφαρμογής:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Πρόκειται για μια εξαιρετική, πρωτοπόρος διάκριση για τον Οργανισμό Τουρισμού Λουτρακίου καθώς είναι ο πρώτος DMO (Οργανισμός Διαχείρισης Προορισμού) που λαμβάνει πιστοποίηση ΕΛΟΤ στην Πελοπόννησο. Υπογραμμίζουμε ότι η λήψη πιστοποίησης ΕΛΟΤ είναι πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση προγραμμάτων προβολής και προώθησης φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, καθώς διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο έλεγχος συμμόρφωσης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009διενεργήθηκε από την εταιρείαEUROCERT.
Η EUROCERT – Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων & Πιστοποιήσεων Α.Ε. (EUROCERT) είναι φορέας έλεγχου, επιθεώρησης, πιστοποίησης και επαλήθευσης τρίτου μέρους.

Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας

Στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης, ο Οργανισμός Τουρισμού Λουτρακίου έγινε μέλος του Συμβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας και πλέον υπάγεται στον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης-Επικοινωνίας, όπως αυτός προβλέπεται από το Άρθρο 9, του Κεφαλαίου Β “‘Οργανα αυτοδέσμευσης και αυτοελέγχου”, του Νόμου 2863/2000.

Απάντηση