Περιθώριο 20 ημερών για να «κτιστεί» ο Προϋπολογισμός του 2020

0

Περιθώριο 20 ημερών έχουν υπουργεία, ΟΤΑ, νοσοκομεία και όλοι οι φορείς της Γενικής και της Κεντρικής Κυβέρνησης προκειμένου να υποβάλλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τις προτάσεις τους για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού 2020.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από το υπουργείο Οικονομικών οι φορείς θα πρέπει να προχωρήσουν στην υποβολή των σχετικών προτάσεών τους τόσο για τα έσοδα, όσο και για τις δαπάνες τους, έως την Παρασκευή 30.8.2019. Η κατάρτιση του Προϋπολογισμού 2020 γίνεται σύμφωνα με τους στόχους του δημοσιονομικού αποτελέσματος βάσει του υποβληθέντος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προγράμματος Σταθερότητας και των δημοσιονομικών παρεμβάσεων που νομοθετήθηκαν στη συνέχεια.

Η κατάρτιση ενός αξιόπιστου προϋπολογισμού εσόδων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η τεκμηριωμένη πρόβλεψη των προσδοκώμενων δημοσίων εσόδων. Ως εκ τούτου, έχει ζητηθεί από τους φορείς να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον ακριβή προσδιορισμό τόσο του ύψους όσο και των πηγών των δημοσίων εσόδων σε αναλυτικό επίπεδο, ιδιαίτερα για τα έτη 2019 και 2020, ώστε να διασφαλισθεί η επίτευξη των γενικότερων στόχων του προϋπολογισμού.

Η κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων για το 2020 καθώς και η διενέργεια προβλέψεων για τα επόμενα έτη 2021-2023, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το νέο σχέδιο λογαριασμών που αποτελεί τη βάση για τη νέα οικονομική ταξινόμηση του προϋπολογισμού, τις πλέον επικαιροποιημένες μακροοικονομικές προβλέψεις για την περίοδο 2019-2022 (ρυθμός μεγέθυνσης ΑΕΠ, ιδιωτική κατανάλωση, απασχόληση κλπ.), όσον αφορά στα στοιχεία των εσόδων που εξαρτώνται από την εξέλιξη των μακροοικονομικών προβλέψεων για την ελληνική οικονομία και τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις για τις αποδόσεις των παρεμβάσεων στο σκέλος των εσόδων που ήδη έχουν νομοθετηθεί ή εφαρμοστεί και θα επηρεάσουν τα αντίστοιχα μεγέθη.

Ως προς τα ανώτατα όρια δαπανών που προβλέπονται ανά υπουργείο αυτά θα πρέπει να ακολουθούν τις προβλέψεις που περιλαμβάνονται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Το ανώτατο όριο των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού για το 2020 ανέρχεται στα 50,2 δισ. ευρώ, από 49,743 δισ. ευρώ εφέτος. Συνυπολογιζόμενων των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ύψους 6,75 δισ. ευρώ, το ανώτατο όριο δαπανών θα φτάνει στα 57,04 δισ. ευρώ.

Πηγή

Απάντηση