Παρέμβαση του ΙΝΚΑ Κορινθίας για το επίδομα στεγασης

0

Παρεμβήκαμε στους δήμους ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ,

    ΝΕΜΕΑΣ, ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ, ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ μετά από διαμαρτυρίες καταναλωτών και σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας για το επίδομα στέγασης, και ζητήσαμε οι εντεταλμένοι υπάλληλοι τους να λάβουν υπόψη ότι κατά την εφαρµογή του εισοδηµατικού κριτηρίου για τη χορήγηση του επιδόµατος στέγασης του άρθρου 3 του Ν. 4472/2017 και της Κ.Υ.Α. µε αριθµό ∆13οικ.10747/256/2019 (ΦΕΚ Β΄ 792/2019), συνυπολογίζονται στην σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή αυτόµατα στα εισοδήµατα του αιτούµενου νοικοκυριού, µεταξύ άλλων, και όσα ποσά είχαν λάβει κατά το έτος 2017 είτε (i) ως ποσά προνοιακών επιδοµάτων αναπηρίας είτε (ii) ως ποσά επιδόµατος παιδιού του άρθρου 214 του Ν. 4512/2018 – ενώ τα ποσά αυτά δεν θα έπρεπε να συνυπολογίζονται σύµφωνα µε το νόµο.

 

Αυτό έγινε διότι Οι καταναλωτές αναφέρουν ότι, ακόµη και όταν προσκόµισαν στην αρµόδια δηµοτική Υπηρεσία δικαιολογητικά έγγραφα πρόσφορα για τη διαγραφή των εξαιρετέων ποσών από τις αιτήσεις τους για το επίδοµα στέγασης, οι εξουσιοδοτηµένοι δηµοτικοί υπάλληλοι αρνήθηκαν να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Σύµφωνα, όµως, µε τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 2 της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α. µε αριθµό ∆13οικ.10747/256/2019, το ύψος του συνολικού εισοδήµατος του νοικοκυριού που λαµβάνεται υπόψη για την πλήρωση ή µη του εισοδηµατικού κριτηρίου για τη χορήγηση του επιδόµατος στέγασης θα πρέπει να υπολογίζεται ως εξής: «Συνολικό εισόδηµα: το πραγµατικό ή τεκµαρτό εισόδηµα από κάθε πηγή προέλευσης – προ φόρων, µετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση – που εισπράχθηκε από όλα τα µέλη του νοικοκυριού, όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισµένες δηλώσεις φόρου εισοδήµατος. Στο συνολικό εισόδηµα συµπεριλαµβάνεται και το σύνολο των επιδοµάτων και άλλων ενισχύσεων, καθώς και το εισόδηµα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται µε ειδικό τρόπο, µε την εξαίρεση του Επιδόµατος Παιδιού του άρθρου 214 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) των µη ανταποδοτικών αναπηρικών επιδοµάτων και του επιδόµατος αναδοχής.»

Κατά συνέπεια, ο συνυπολογισµός οποιωνδήποτε ποσών αυτών των εξαιρετέων κατηγοριών για την αξιολόγηση της πλήρωσης του εισοδηµατικού κριτηρίου του επιδόµατος στέγασης στην περίπτωση οποιουδήποτε νοικοκυριού είναι µη νόµιµος.

Με βάση τα ανωτέρω, ζητήσαμε να ενημερώσετε τους εντεταλμένους υπαλλήλους σας ότι θα πρέπει να συμμορφώνονται τόσο στο νόμο, όσο και στην ανάγκη των καταναλωτών που δικαιούνται το επίδομα αυτό και να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες ενώπιον της ΗΔΙΚΑ και της ∆ιεύθυνσης Καταπολέµησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ώστε να τροποποιούν τις αιτήσεις αυτές στα σχετικά πεδία όταν οι αιτούντες προσκοµίζουν πρόσφορα για την τεκµηρίωση της ανάγκης τροποποίησης δικαιολογητικά έγγραφα.

Leave a Reply