Παράταση στις καταληκτικές προθεσμίες ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων

0

wp-1467612324353.jpeg

Η «Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων»  ενημερώνει το επιχειρηματικό κοινό ότι μετά από την παράταση στις καταληκτικές προθεσμίες ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων για τις δράσεις «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» και «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020, οι νέες καταληκτικές προθεσμίες είναι:
1. Για τη δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», 4 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00 αντί 6 Ιουνίου 2016.
2. Για τη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», 8 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00 αντί 9 Ιουνίου 2016.

Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα του «Τουρισμού» μπορούν αν συμμετέχουν Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές Τουριστικές επιχειρήσεις οι οποίες
έχουν συσταθεί μέχρι την 31.12.2015
διαθέτουν έως την 31.12.2015 επιλέξιμο για το πρόγραμμα ΚΑΔ
απασχολούν κατά μέσο όρο 0,5 ΕΜΕ
Το ποσό επιδότησης είναι από 15.000€ έως 200.000€ με την προϋπόθεση να μην υπερβαίνει τον συνολικό κύκλο εργασιών του 2015.
Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξαίνεται κατά 10%, φτάνοντας το 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.
Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι:
Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
Μηχανήματα – Εξοπλισμός
Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας
Προβολή – Προώθηση
Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
Μεταφορικά μέσα έως 15.000€
Μελέτες /έρευνες αγοράς, παρακολούθηση υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου
Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)

Στο πρόγραμμα της «Αναβάθμισης» μπορούν να συμμετέχουν Υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις . Συγκεκριμένα, για τις
Υφιστάμενες  επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι την 31.125.2015 έχουν δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015
Το ποσό επιδότησης είναι από 15.000€ έως 200.000€ με την προϋπόθεση να μην υπερβαίνει τον συνολικό κύκλο εργασιών του 2015.
Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξαίνεται κατά 10%, φτάνοντας το 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.
Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι:
Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
Μηχανήματα – Εξοπλισμός
Άυλες δαπάνες
Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο γραφείο του Φορέα στα κατά τόπους Επιμελητήρια όπως επίσης μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας diaxeiristiki.gr

Leave a Reply