Παραμένουν για άλλους 4 μήνες στη θέση τους 67 εργαζομενοι στο Δήμο Κορινθίων

0


Σήμερα επισήμως μετά την έκδοση της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης από το αρμόδιο Υπουργείο, η απόφαση Δημάρχου για την 𝟰𝝻𝝶𝝼𝝶 𝝿𝝰𝞀ά𝞃𝝰𝞂𝝶 𝞂𝞃𝝾 𝝥𝞀ό𝝲𝞀𝝰𝝻𝝻𝝰 𝝟𝝾𝝸𝝼𝞈𝞅𝝴𝝺𝝾ύς 𝝚𝞀𝝲𝝰𝞂ί𝝰ς 𝞃𝝶ς 𝝙𝝪𝝥!
Αφορά σε 1η φάση 67 εργαζόμενους σε διάφορες εργατοτεχνικές αλλά και διοικητικές θέσεις, οι οποίοι θα συνεχίσουν αδιαλείπτως να προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους.
𝝤 𝝙ή𝝻𝝾ς 𝝟𝝾𝞀𝝸𝝼𝝷ί𝞈𝝼 𝝴ί𝝼𝝰𝝸 𝝿𝞀ώ𝞃𝝰 𝝹𝝰𝝸 𝝹ύ𝞀𝝸𝝰 𝞃𝝾 𝝿𝞀𝝾𝞂𝞈𝝿𝝸𝝹ό 𝞃𝝾𝞄, 𝝻ό𝝼𝝸𝝻𝝾 & έ𝝹𝞃𝝰𝝹𝞃𝝾 𝝿𝝾𝞄 𝝰𝝿𝝾𝞃𝝴𝝺𝝴ί 𝞃𝝾 𝝻𝝴𝝲𝝰𝝺ύ𝞃𝝴𝞀𝝾 𝝟𝝚𝝫𝝖𝝠𝝖𝝞𝝤 𝞃𝝾𝞄!

Leave a Reply