Ο Εθνικός Μηχανισμός Παρακολούθησης Συντονισμού και Αξιολόγησης Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και οι Δήμοι της Κορινθίας.

0
Με τον ν. 4445/2016 δημιουργήθηκε ο Εθνικός Μηχανισμός Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης       και Κοινωνικής Συνοχής.
Σκοπός του ο σχεδιασμός, η ενημέρωση, η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και ο συντονισμός της συνολικής κοινωνικής πολιτικής του κράτους για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού σε όλες τις πτυχές και τις βαθμίδες της διοίκησης. Η ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας καθίσταται επιβεβλημένη, προκειμένου να συντονιστούν αποτελεσματικά και να συλλειτουργήσουν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς σε κυβερνητικό και αυτοδιοικητικό επίπεδο, να ενισχυθεί ο κοινωνικός διάλογος, μέσω των οργάνων διαβούλευσης, καθώς και να εξαλειφθούν φαινόμενα επικαλύψεων και κακοδιαχείρισης περιορισμένων κοινωνικών πόρων σε έναν εξαιρετικά κρίσιμο τομέα πολιτικής Ο Εθνικός Μηχανισμός προβλέπεται από την Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη (Ε.Σ.Κ.Ε.). Πρόκειται για μελέτη, η οποία εκπονήθηκε το έτος 2014, εξειδικεύτηκε και υπεβλήθη το δεύτερο εξάμηνο του 2015 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία την ενέκρινε.
Το δίκαιο δεν ορίζει τη φτώχεια, αλλά αναφέρεται έμμεσα σε αυτήν μέσω της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ισότητας, της κοινωνικής αλληλεγγύης και εν γένει των κοινωνικών δικαιωμάτων. Οι οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες οριοθετούν εννοιολογικά την φτώχεια ως την έλλειψη ενός ελάχιστου εισοδήματος, που εξασφαλίζει την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών αξιοπρεπούς διαβίωσης και τη στοιχειώδη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή. Η προστασία των φτωχών αποτελεί κοινωνικό χρέος. Επιπροσθέτως, ο κοινωνικός αποκλεισμός προσδιορίζεται ως μία σύνθετη διαδικασία αποστέρησης ανεξάρτητα από την έλλειψη εισοδηματικών πηγών. Προσεγγίζεται εννοιολογικά ως αποτέλεσμα κοινωνικοπολιτικών και οικονομικών παραγόντων και συνθηκών, που αποτρέπουν την ακώλυτη συμμετοχή στον κοινωνικό ιστό και εμποδίζουν την άσκηση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Βασικές προτεραιότητες: α)Η καταπολέμηση της φτώχειας και της ακραίας φτώχειας,β)Η πρόληψη και καταπολέμηση του αποκλεισμού των παιδιών και γ)Η προώθηση της ένταξης. Η θεσμοθέτηση και λειτουργία του Εθνικού Μηχανισμού μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016, ως μέτρο καλής διακυβέρνησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας, αποτελεί εθνική υποχρέωση, διεθνή και κοινοτική δέσμευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (ν. 4359/2016, Α΄5) και του άρθρου 34 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕC 326/402 της 26.10.2012), και αιρεσιμότητα για την εκκίνηση του προγράμματος του ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Ανεξαρτήτως της συμβατικής υποχρέωσης για τη σύσταση του Εθνικού Μηχανισμού, είναι γεγονός ότι η συνολική κοινωνική πολιτική, στον τομέα της κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα, χαρακτηρίζεται από κατακερματισμό και επικαλύψεις των αρμοδιοτήτων, την έλλειψη συντονισμού και διαφάνειας και την απουσία αποτελεσματικής εποπτείας των εκατοντάδων φορέων,που προσφέρουν υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, ιδίως εκείνων του ιδιωτικού δικαίου. Αυτή η κατάσταση, ασύμβατη με την αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, ευνοεί τις πελατειακές σχέσεις, την προνομιακή μεταχείριση και τη διαφθορά και ισχύει έως σήμερα.
Αφορμή για αυτό το άρθρο στάθηκε το αρ. πρωτ.6/20-1-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας (Επιτελική Δομή Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης) το οποίο στάλθηκε στους Δήμους της Κορινθίας διότι στην περιοχή δεν υπάρχουν Κέντρα Κοινότητας τα οποία θα λειτουργούσαν ως ένα τοπικό σημείο αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες.
Ξένος Νίκος
Εκπαιδευτής Ενηλίκων
Μητρώο Κ.Δ.Π ΕΚΔΔΑ
Ειδίκευση Συμβουλευτική
Προσανατολισμός 

Leave a Reply