Νέος χωρικός Αντιπεριφερειάρχης ο Χάρης Βυτινιώτης

0

Ορίζουμε τα κάτωθι μέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου, που
ανήκουν στην παράταξη του Περιφερειάρχη, ως χωρικούς αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών
Ενοτήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως εξής:
α) Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας: Μαντζούνης Ιωάννης του Σπυρίδωνος (ΑΔΤ: ΑΜ777571),
β) Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας: Σκαντζός Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου (Α∆Τ: ΑΝ965213),
γ) Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας: Βυτινιώτης Χαρίλαος του Δημητρίου (ΑΔΤ: ΑΙ235749),
δ) Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας: Βερούτης Θεόδωρος του Νικολάου (Α∆Τ: ΑΝ975358) και
ε) Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας: Τσουκαλάς Ανδρέας του Γεωργίου (ΑΔΤ: ΑΜ772422).
Η θητεία των χωρικών Αντιπεριφερειαρχών που ορίζονται με την παρούσα αρχίζει από την
12.01.2023 και διαρκεί έως 31.12.2023, για όλες τις συνέπειες.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ

Leave a Reply