Το νέο φορολογικό πλαίσιο για τους αγρότες (του Αναστάσιου Λυμπερίου)

0

Εμφάνιση Tasos1-1.jpg

Η ψήφιση του Ν. 4254/2014 ( Φ.Ε.Κ Α ́ 85/7-4-2014 ) εισαγάγει νέα δεδομένα

στη φορολόγηση των αγροτών. Με το συγκεκριμένο νόμο υποχρεώνονται, βάσει

κριτήριων, οι αγρότες να τηρούν βιβλία εσόδων – εξόδων δίνοντας τους έτσι τη

δυνατότητα να φορολογούνται επί του καθαρού εισοδήματος. Για πρώτη φορά η

φορολογία από αγροτικά εισοδήματα θα προσδιορίζεται όπως συμβαίνει και για τις

γενικότερες επιχειρήσεις: έσοδα μείον έξοδα. Έτσι τα κέρδη από αγροτική επιχείρηση

θα φορολογούνται πλέον με 13%.

Με 13% θα φορολογείται και η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και

του συνολικού εισοδήματος, εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από

ατομική αγροτική επιχείρηση ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του

προκύπτει από ατομική αγροτική επιχείρηση (σε περίπτωση δηλαδή που το εισόδημα

από τεκμήρια υπερβαίνει το πραγματικό) ύστερα από σχετική τροπολογία που

ψηφίστηκε στη Βουλή.

Ποιοι είναι όμως υπόχρεοι ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και ποια είναι

τα κριτήρια σύμφωνα με το νέο νόμο που περιλαμβάνει όλες τις φορολογικές

υποχρεώσεις των αγροτών του έτους 2014 ;

Τα κριτήρια υπαγωγής είναι :

• είτε από πραγματοποίηση ακαθάριστων εσόδων άνω των δεκαπέντε χιλιάδων

(15.000) ευρώ, από την πώληση αγροτικών προϊόντων και την παροχή

αγροτικών υπηρεσιών,

• είτε από λήψη «δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης» άνω των πέντε χιλιάδων

(5.000) ευρώ.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 «Εξαιρέσεις – Απαλλαγές» του Κ.Φ.Α.Σ. αναφέρεται ότι: οι

αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., όπως ορίζονται με απόφαση του Γενικού

Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με βάση τα ακαθάριστα έσοδά τους, ή το ποσό

επιστροφής Φ.Π.Α., ή το ποσό της επιδότησης που λαμβάνουν ανά φορολογικό έτος

απαλλάσσονται.

Όπως προαναφέραμε οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις πλέον φορολογούνται επί του

καθαρού εισοδήματος (έσοδα –έξοδα).Έτσι οι αγρότες καθώς πλησιάζει και το τέλος

του έτους για όλες τις αγορές και δαπάνες τους πρέπει να συγκεντρώσουν και τα

ανάλογα παραστατικά. Ποιες είναι όμως οι αγορές και οι δαπάνες που εκπίπτουν

φορολογικά; Ποια είναι τα παραστατικά που καταχωρούνται στα βιβλία των

αγροτών;

Κυριότερες αγορές είναι οι αγορές γεωργικών εφοδίων (Αγορές σπόρων,

λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, κτηνοτροφικών φαρμάκων κτλ ) εφόσον υπάρχει το

τιμολόγιο του προμηθευτή.

Κυριότερες δαπάνες που εκπίπτουν εφόσον υπάρχει το τιμολόγιο του προμηθευτή

είναι:

Εργόσημο (Καταβολή ημερομισθίων στους εργάτες γης): Ως έξοδο θεωρείται η

απόδειξη πληρωμής από την τράπεζα ή τα ΕΛΤΑ.

Τα ασφάλιστρα της αγροτικής παραγωγής: Εκτυπώνονται από τις ηλεκτρονικές

υπηρεσίες του ΕΛΓΑ.

Ασφαλιστικές εισφορές ΟΓΑ.

Λογαριασμοί ΔΕΗ Άρδευσης

Λογαριασμοί ΟΤΕ, Κινητά τηλέφωνα

Τιμολόγια από ΟΣΔΕ , Επιστροφή ΦΠΑ, Λογιστικά βιβλία

Έξοδα μίσθωσης αγροτικής γης (Ενοίκια)

Έξοδα Μεταφοράς Προϊόντων και πρώτων υλών (Πετρέλαιο-Βενζίνη)

Δαπάνες υπηρεσιών κτηνιάτρων, γεωπόνων κτλ

Δαπάνες συντήρησης μηχανημάτων και εξοπλισμού

Κάθε είδος άλλης δαπάνης που βαρύνει την αγροτική εκμετάλλευση (Μικροέξοδα)

Τόκοι Δανείων. Οι τόκοι των τραπεζικών δανείων (καλλιεργητικών και αγοράς

γεωργικού εξοπλισμού), που καταλογίζονται από τις Τράπεζες, θεωρείται δαπάνη και

άρα μειώνει το φορολογητέο αποτέλεσμα

Έξοδα των οποίων η πληρωμή γίνεται σε είδος.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε δαπάνη και εφόσον η αξία της είναι μεγαλύτερη

από 500 ευρώ τότε η πληρωμή της πρέπει να γίνεται με τη χρήση τραπεζικού

μέσου πληρωμής (κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή ή επιταγή ή

πιστωτική κάρτα).

  • ο κ. Αναστάσιος Λυμπερίου είναι

Οικονομολόγος MSc-Λογιστής Α’ Τάξης και Υποψήφιος Διδάκτωρ

Leave a Reply