ΝΑΥΠΛΙΟ -ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΤΑΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

0

Με κάθε λαμπρότητα έγινε τη Μεγάλη Παρασκευή η συνάντηση τριών επιταφίων στην πλατεία Συντάγματος  στο Ναύπλιο, Μεγάλη Παρασκευή 29 Απριλίου 2016. Κάθε χρόνο συγκεντρώνονται χιλιάδες κόσμου για να παρακολουθήσουν την κατανυκτική αυτή τελετή. Οι επιτάφιοι του Αγίου Γεωργίου, της Παναγίας και του Αγίου Νικολάου μετά την λιτανευτική πομπή, συναντώνται όλοι μαζί στην κεντρικότερη πλατεία του Ναυπλίου. Στην τελετή  προεξείχε ο  θεοφιλέστατος Επίσκοπος Επιδαύρου.

NAYPLIO (28)

Ìå êÜèå ëáìðñüôçôá Ýãéíå ôç ÌåãÜëç ÐáñáóêåõÞ ç óõíÜíôçóç ôñéþí åðéôáößùí óôçí ðëáôåßá ÓõíôÜãìáôïò  óôï Íáýðëéï, ÌåãÜëç ÐáñáóêåõÞ 29 Áðñéëßïõ 2016. ÊÜèå ÷ñüíï óõãêåíôñþíïíôáé ÷éëéÜäåò êüóìïõ ãéá íá ðáñáêïëïõèÞóïõí ôçí êáôáíõ÷ôéêÞ áõôÞ ôåëåôÞ. Ïé åðéôÜöéïé ôïõ Áãßïõ Ãåùñãßïõ, ôçò Ðáíáãßáò êáé ôïõ Áãßïõ ÍéêïëÜïõ ìåôÜ ôçí ëéôáíåõôéêÞ ðïìðÞ, óõíáíôþíôáé üëïé ìáæß óôçí êåíôñéêüôåñç ðëáôåßá ôïõ Íáõðëßïõ.Óôçí ôåëåôÞ  ðñïåîåß÷å ï  èåïöéëÝóôáôïò Åðßóêïðïò Åðéäáýñïõ.
Ìå êÜèå ëáìðñüôçôá Ýãéíå ôç ÌåãÜëç ÐáñáóêåõÞ ç óõíÜíôçóç ôñéþí åðéôáößùí óôçí ðëáôåßá ÓõíôÜãìáôïò óôï Íáýðëéï, ÌåãÜëç ÐáñáóêåõÞ 29 Áðñéëßïõ 2016. ÊÜèå ÷ñüíï óõãêåíôñþíïíôáé ÷éëéÜäåò êüóìïõ ãéá íá ðáñáêïëïõèÞóïõí ôçí êáôáíõ÷ôéêÞ áõôÞ ôåëåôÞ. Ïé åðéôÜöéïé ôïõ Áãßïõ Ãåùñãßïõ, ôçò Ðáíáãßáò êáé ôïõ Áãßïõ ÍéêïëÜïõ ìåôÜ ôçí ëéôáíåõôéêÞ ðïìðÞ, óõíáíôþíôáé üëïé ìáæß óôçí êåíôñéêüôåñç ðëáôåßá ôïõ Íáõðëßïõ.Óôçí ôåëåôÞ ðñïåîåß÷å ï èåïöéëÝóôáôïò Åðßóêïðïò Åðéäáýñïõ.

NAYPLIO (2) NAYPLIO (3) NAYPLIO (4) NAYPLIO (5) NAYPLIO (6) NAYPLIO (7) NAYPLIO (8) NAYPLIO (9) NAYPLIO (10) NAYPLIO (11) NAYPLIO (12) NAYPLIO (13) NAYPLIO (14) NAYPLIO (15) NAYPLIO (16) NAYPLIO (17) NAYPLIO (18) NAYPLIO (19) NAYPLIO (20) NAYPLIO (21) NAYPLIO (22) NAYPLIO (23) NAYPLIO (24) NAYPLIO (25) NAYPLIO (26) NAYPLIO (27)

Απάντηση