ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΙ ?……….

0

H Επαγγελματική Συμβουλευτική καιπρογράμματα υποστήριξης ανέργων

Η επαγγελματική καθοδήγηση περιλαμβάνει οργανωμένες και συστηματικές προσπάθειες, σχεδιασμένες να βοηθήσουν το άτομο σε διάφορες πλευρές της επαγγελματικής του ανάπτυξης. Ένα πρόγραμμα επαγγελματικής καθοδήγησης βοηθά το άτομο να γνωρίσει τον εαυτό του και τις δυνατότητές του, τον κόσμο της εργασίας και τις εξελίξεις που την επηρεάζουν και να αποκτήσει τις πληροφορίες εκείνες, που θα το βοηθήσουν να ενταχθεί και να εξελιχθεί στην αγορά εργασίας.
Η δια βίου εκπαίδευση και η Συμβουλευτική συνεισφέρουν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων προσαρμογής και στην ενεργοποίηση των ανέργων για την σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας.
Ενεργοποίηση σημαίνει η παροχή βοήθειας και υποστήριξης του ατόμου, να οργανώσει ατομικές στρατηγικές, που θα τον βοηθήσουν να παραμείνει εντός της αγοράς εργασίας μέσω της ενδυνάμωσης που αποτελεί το βασικότερο στόχο της συμβουλευτικής σχέσης.
Ως ενδυνάμωση, εννοούνται «εκείνες οι διαδικασίες που θα βοηθήσουν τα άτομα να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες και τα περιθώρια δράσης τους, με βάση τα δεδομένα του κοινωνικού τους πλαισίου, και να κινητοποιηθούν ως προς την κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη ή επανένταξη».
Αποτελεί μια αποτελεσματική προσέγγιση δύσκολων καταστάσεων, όπως είναι πολύ συχνά σήμερα η απώλεια εργασίας και η περίοδος της ανεργίας. Αποτελεί μια ενεργητική ατομική στρατηγική, προκειμένου να βγει ένα άτομο από την κρίση στην οποία βρίσκεται. Στόχος αυτής της ενεργητικής κατάστασης στην οποία ηθελημένα εμπλέκεται κάθε ενδιαφερόμενο άτομο, είναι η ενσωμάτωσή του στα νέα δεδομένα της εργασίας, που είναι η ευελιξία και η εναλλαγή περιόδων εργασίας- ανεργίας στις οποίες μπορεί να παρεμβάλλονται περίοδοι κατάρτισης. Συνεπώς ο τύπος του ανθρώπου που δύναται να ανταπεξέλθει σ’ ένα τέτοιο μοντέλο εργασιακών σχέσεων και καταστάσεων είναι ο ενεργοποιημένος άνθρωπος, αυτός που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και μπορεί να αποκωδικοποιεί και να επεξεργάζεται τις πληροφορίες που υπάρχουν στο περιβάλλον, να επιλέγει σωστά σύμφωνα με αυτά που δύναται να κάνει μέσα σ’ αυτό.

Ενδεικτικά αντικείμενα και στόχοι της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής μπορεί να είναι τα ακόλουθα:

Αυτογνωσία-Αυτοεκτίμηση
Δεξιότητες – Ικανότητες – Αξίες
Λήψη Αποφάσεων
Επαγγελματικό Προφίλ
Δημιουργία Επαγγελματικού Σχεδίου
Τεχνικές εύρεσης εργασίας
Τρόποι Αναζήτησης Εργασίας
Δημιουργία Δικτύου Επαφών
Βιογραφικό Σημείωμα
Συνέντευξη
Αγορά Εργασίας

Οι τεχνικές-τρόποι,οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια ενός προγράμματος υποστήριξης ανέργων είναι ενδεικτικά:
Συζητήσεις, παρουσιάσεις, βιωματικές ασκήσεις, λειτουργία ομάδας, παρέμβαση σε επίπεδο συναισθήματος, προσομοίωση, γνωστικό επίπεδο, διαπροσωπική επαφή κ.α, και οι οποίες χρησιμοποιούνται για την ένταξη και επαγγελματική προετοιμασία των ανέργων.

Βλέποντας αυτές τις ημέρες στο χώρο εργασίας μου πολλούς από τους ωφελούμενους του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα να αποχωρούν λόγω λήξης του οκταμήνου και με την πλειονότητα τους να αποκτά ξανά την ιδιότητα του ανέργου χωρίς καμία περαιτέρω υποστήριξη και έχοντας συζητήσει με πολλούς από αυτούς, διαπίστωσα το ενδιαφέρον τους για ενδεχόμενη συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα επαγγελματικής υποστήριξης ανέργων.

Κατόπιν των ανωτέρω απευθύνω πρόσκληση προς τους Δημόσιους Φορείς στους οποίους απασχολήθηκαν άνεργοι του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα να οργανώσουν προγράμματα υποστήριξης ανέργων τα οποία μπορώ να υποστηρίξω εθελοντικά στα πλαίσια της ιδιότητάς του μέλους της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής Προσανατολισμού. (ΕΛ.Ε.Σ.Υ.Π)

ΞΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εκπαιδευτής Ενηλίκων
Ειδίκευση Συμβουλευτικής
Προσανατολισμός

Leave a Reply