Λοβέρδος για Novartis: Τελευταίος σπασμός του Ρασπούτιν

0
ÓõæÞôçóç êáé øÞöéóç óôçí ïëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò ôùí Üñèñùí êáé ôïõ óõíüëïõ ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Äéêáéïóýíçò "Áñ÷Þ Ðñïóôáóßáò ÄåäïìÝíùí Ðñïóùðéêïý ×áñáêôÞñá, ìÝôñá åöáñìïãÞò ôïõ Êáíïíéóìïý (ÅÅ) 2016/679 ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ êáé ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò 27çò Áðñéëßïõ 2016 ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôùí öõóéêþí ðñïóþðùí Ýíáíôé ôçò åðåîåñãáóßáò äåäïìÝíùí ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá êáé åíóùìÜôùóç óôçí åèíéêÞ íïìïèåóßá ôçò Ïäçãßáò (ÅÅ) 2016/680 ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ êáé ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò 27çò Áðñéëßïõ 2016", ôçí ÄåõôÝñá 26 Áõãïýóôïõ 2019. EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

«Τελευταίο σπασμό του Ρασπούτιν’» χαρακτήρισε ο Ανδρέας Λοβέρδος την άσκηση δίωξης σε βάρος του για την υπόθεση Novartis, καταγγέλλοντας ότι υπάρχουν νέα στοιχεία που δείχνουν κατάχρηση εξουσίας.

Υπενθυμίζουμε ότι το σκέλος της έρευνας των Εισαγγελέων Διαφθοράς για τη Novartis, όσον αφορά τον διοικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα, τέθηκε στο αρχείο, την ίδια στιγμή που ζητείται η άρση ασυλίας του Ανδρέα Λοβέρδου προκειμένου να ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για δωροδοκία.

Όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ, όχι μόνο δεν υπάρχει κανένα στοιχείο εναντίον του, αλλά υπάρχουν καινούργια στοιχεία που είναι στην αντίθετη κατεύθυνση. «Εγώ δεν κρύφτηκα ούτε πήγα από ασυλίες, ούτε είπα είστε αναρμόδιοι» σημείωσε.

Όπως κατήγγειλε, επώνυμος μάρτυρας έδινε χρήματα σε έναν από τους «κουκουλοφόρους» μάρτυρες για να καταθέσει «συγκεκριμένα πράγματα». Παράλληλα, ο βουλευτής ανέφερε ότι ένας εκ των μαρτύρων, χωρίς κουκούλα, επειδή μηνύθηκε για την κατάθεσή του, πήγε με τον δικηγόρο του στον ανακριτή του και κατέθεσε υπόμνημα σύμφωνα με το οποίο «άλλα έλεγε και άλλα έγραφαν και δεν του έδειχναν στο τέλος τι είχε πει».

Όπως δήλωσε ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος, η εισαγγελέας Διαφθοράς κ. Τουλουπάκη ξαναστέλνει τη δικογραφία στη Βουλή χωρίς λόγο, με στόχο να πει ότι «αρχειοθετώ όλο τον κόσμο άλλα να, κάτι βρήκα».

«Ο Ρασπούτιν τι είχε πει; “Προχωρήστε το και θα τα βρούμε στο μέλλον”. Συντηρείται ένα κλίμα. Αυτό είναι ο τελευταίος σπασμός του Ρασπούτιν» σχολίασε χαρακτηριστικά.

«Θα τους τσακίσω, θα τους διαλύσω με τα προνόμια που διαθέτει ο απλός Έλληνας πολίτης, όχι με τα προνόμια βουλευτών και υπουργών» είπε ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ.

Πηγη

Απάντηση