Κόρινθος: Επειδή κάποτε πρέπει κάποιος να απαντήσει σοβαρά….

0

mm0A_9149

Τι γίνεται με τα ξερόχορτα, αλήθεια; Τι προβλέπει ο νόμος;
Ισχύουν όλα αυτά ή όχι;  Ας απαντήσουν.
Με την Πυροσβεστική Διάταξη 4/2012/12
(ΦΕΚ 1346 Β/25-4-2012) οι ιδιοκτήτες, νομείς
και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών
ακάλυπτων χώρων, που βρίσκο­νται εντός πόλεων,
κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση
μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υπο­χρεούνται
στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα
και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση
τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών
ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται
μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου
πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της,
καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση
μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων
και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.
Ποινές
Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται
επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών,
ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου,
το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου,
βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική
δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό
και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα
του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Υπεύθυνος ο δήμος για τις αποψιλώσεις
Η αρμοδιότητα για την εξέταση καταγγελιών
περί μη συμμόρφωσης των υπόχρεων
για αποψίλωση και ξκαθαρισμό ανήκει στους Δήμους.

ΠΗΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ http://el-vima.blogspot.com/2012/05/blog-post_04.html

mA_9182

mmmA_9150

mA_9179

Leave a Reply