Κόπηκε λόγω… παχυσαρκίας από διαγωνισμό του στρατού – Δεν δικαιώθηκε από το ΣτΕ

0

Απίστευτο και όμως…πραγματικό! Το Συμβούλιο της Επικρατείας και συγκεκριμένα η αυξημένη επταμελής σύνθεση του Γ΄ τμήματος έκρινε συνταγματικό (!) τον περιορισμό εισόδου στις γραμματείες των Στρατοδικείων, ελαφρώς εύσωμων γυναικών. Συγκεκριμένα, έκρινε νόμιμο τον αποκλεισμό υποψήφιας του σχετικού διαγωνισμού η οποία είχε βάρος 82 κιλά.

Στην υπόθεση που εξέτασε το ΣτΕ η Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή του Στρατού έκρινε υποψηφία για διορισμό σε θέση γραμματέως (με το βαθμό του ανθυπασπιστή) του δικαστικού σώματος «ικανή δεύτερης κατηγορίας «Ι2»», λόγω ελαφράς παχυσαρκίας» (βάρος 82 κιλά και ύψος της 1,65 μ.) και ως εκ τούτου «ακατάλληλη» για την εν λόγω θέση.

Στην απόφαση του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου γίνεται επίκληση στην συνταγματική αρχή της αξιοκρατίας (άρθρο 5 Συντάγματος) η οποία προβλέπει ότι η πρόσβαση κάθε Έλληνα πολίτη σε δημόσιες θέσεις και αξιώματα γίνεται με κριτήρια που συνάπτονται με την προσωπική του αξία και ικανότητα», αλλά ο νομοθέτης μπορεί «να θεσπίζει ρυθμίσεις, οι οποίες αποκλίνουν από την αρχή αυτή, εφ’ όσον δικαιολογούνται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, είναι πρόσφορες και αναγκαίες για την επίτευξη του επιδιωκόμενου με αυτές σκοπού και δεν παραβιάζουν την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας».

Σημειώνεται πως σύμφωνα με το νόμο   2292/1995  οι δικαστικοί  γραμματείς  υπάγονται στους στρατιωτικούς νόμους και στρατιωτικούς κανονισμούς και ως  προς τις προϋποθέσεις πρόσληψη, (με διαγωνισμό), των δικαστικών γραμματέων ισχύουν οι προϋποθέσεις  που ισχύουν και για τους λοιπούς στρατιωτικούς.Επιπλέον αν και ο εν λόγω διαγωνισμός αφορούσε θέση γραμματέως το ΣτΕ αναφέρει στην απόφαση του ότι ο αποκλεισμός της υποψήφιας δικαιολογείται από αποχρώντες λόγους δημοσίου συμφέροντος, καθώς οι δικαστικοί γραμματείς των Ενόπλων Δυνάμεων ανήκουν στο στρατιωτικό προσωπικό αυτών, τα δε καθήκοντά τους, ως εκ του προεχόντως στρατιωτικού χαρακτήρα τους, ανάγονται εν τέλει στην Εθνική Άμυνα της Χώρας.

Επιπλέον στην απόφαση υπογραμμίζεται πως οι δικαστικοί γραμματείς των Στρατοδικείων δεν υποχρεούνται να εκτελούν μόνο τα καθήκοντα της κυρίας θέσεώς τους, αλλά, ως αξιωματικοί υποχρεούνται σε  εκτέλεση ασκήσεων και υποβάλλονται σε  ειδική εκπαίδευση,   ενώ     «δεν υπηρετούν μόνο σε στρατιωτικά δικαστήρια αλλά και   σε μονάδες, συγκροτήματα και σχηματισμούς   των Ενόπλων Δυνάμεων».

Παράλληλα, οι σύμβουλοι επικρατείας τόνίζει πως η θέσπιση ειδικών σωματικών προσόντων, μεταξύ των οποίων το επίδικο ειδικό προσόν του σωματικού βάρους κάτω του ορίου της «ελαφράς παχυσαρκίας», δεν αντιβαίνει ούτε στη διάταξη του άρθρου 5 παράγαρφος 1 του Συντάγματος, με την οποία κατοχυρώνεται η πρόσβαση κάθε Έλληνα πολίτη σε δημόσιες θέσεις και αξιώματα κατά τον λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας, ούτε στη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας».

Απάντηση