ΑΠΟΦΑΣΗ    2 /2017
Ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας

Έχοντας λάβει υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 ΄΄Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄ περί πρόσθετων αρμοδιοτήτων Δήμων

Το από 8-1-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου – Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας ΄΄Πρόγνωση  καιρικών φαινομένων΄΄

Το γεγονός ότι λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών  και την ύπαρξη παγετού τις πρωινές κυρίως ώρες καθιστά τη μετακίνηση των μαθητών για τα σχολεία του Δήμου Βέλου Βόχας αδύνατη 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ότι:
Θα παραμείνουν κλειστά και αύριο Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017 τα  νηπιαγωγεία, τα Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου Βέλου Βόχας. 
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 2/2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ