Καθεστώς “δόκιμου δημοσίου υπαλλήλου”. Πότε προβλέπεται μονιμοποίηση

0

Το σχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τον δόκιμο υπάλληλο ουσιαστικά δεν είναι μια καινοτόμα αλλαγή.

Παρότι αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από την 1-1-2016, σχετική πρόβλεψη υπάρχει προ ετών και μάλιστα ενταγμένη στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα. Η εισαγωγή του συγκεκριμένου καθεστώτος στη δημόσια διοίκηση θα συνδυαστεί με τις εξής παραμέτρους:

Μερικές εβδομάδες πριν την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων τους όλοι οι δόκιμοι υπάλληλοι θα συμμετέχουν σε κύκλους εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

Το ΕΚΔΔΑ θα έχει πλήρη εικόνα τουλάχιστον 20 ημέρες πριν το στάδιο της εκπαίδευσης για κρίσιμα δεδομένα όπως:

· Αριθμός υπαλλήλων

· Κλάδος και Εκπαιδευτική Βαθμίδα

· Τοποθεσία Φορέα Απασχόλησης.

Στη συνέχεια το ΕΚΔΔΑ θα μπορεί να διοργανώσει τα εισαγωγικά σεμινάρια, σύμφωνα με τον αριθμό συμμετοχών. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει:

– Βασικές αρχές οργάνωσης του Κράτους (Κεντρική Κυβέρνηση, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού)

– Δικαιώματα και υποχρεώσεις Δημοσίων Υπαλλήλων

– Πειθαρχικό Δίκαιο υπαλλήλων

– Θέματα διαφάνειας και δημόσιας λογοδοσίας

– Σύστημα αξιολόγησης

– Όργανα και θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων

– Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

– Εργασία σε περιβάλλον ομάδας – Συνεργασία – Διαχείριση κρίσεων

– Επικοινωνία με πολίτες.

Η πλήρης και ουσιαστική παρακολούθηση του σεμιναρίου από τον νεοεισερχόμενο δημόσιο υπάλληλο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτησή του στο νέο Φορέα και την έναρξη της εργασίας του σε αυτόν.

Τοποθέτηση και «Μέντορας»

Η Διεύθυνση Διοικητικού του Φορέα στην απόφαση τοποθέτησής του νέου υπαλλήλου εκτός από την οργανική Μονάδα που τοποθετείται, αναφέρεται υποχρεωτικά και ποιος από τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους στην οργανική αυτή Μονάδα ορίζεται ως «μέντορας» του νέου υπαλλήλου. Ο «μέντορας» κατά κανόνα είναι υπάλληλος με αρκετά έτη εμπειρίας και στον Φορέα αυτό, αλλά και στη συγκεκριμένη οργανική Μονάδα. Δε συνιστάται να είναι ο Προϊστάμενός του και έχει ως σκοπό να κατατοπίσει τον υπάλληλο στα νέα του καθήκοντα και ιδίως στον τρόπο λειτουργίας της Υπηρεσίας, τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων, τη διαχείριση των καθημερινών εργασιών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Έμφαση δίνεται στην πρακτική διαχείριση της επικοινωνίας με τους πολίτες και την διαχείριση των υπηρεσιακών εγγράφων.

Μετά το πέρας κάθε τριμήνου, ο «μέντορας» υποβάλλει στη Διεύθυνση Διοικητικού, έκθεση με την πρόοδο του νέου υπαλλήλου. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται στον υπάλληλο και στον Προϊστάμενο της οργανικής Μονάδας.

Μονιμοποίηση

Στη συνέχεια αναμένονται τα εξής στάδια και διαδικασία μονιμοποίησης του δόκιμου υπαλλήλου

· Ένα έτος μετά την πρόσληψη του υπαλλήλου συντάσσεται από το «μέντορά» του και από τον άμεσο Προϊστάμενό του (με την καταγραφή τυχόν απόψεων του έμμεσου Προϊσταμένου) οι δύο ενδιάμεσες εκθέσεις αξιολόγησης, οι οποίες θα είναι συμβατές σε μεγάλο βαθμό με το νέο πάγιο σύστημα αξιολόγησης που εφαρμόζεται.

· Εφόσον κατά την ενδιάμεση αξιολόγηση διαπιστωθούν επιβαρυντικά στοιχεία (π.χ. μη τήρηση ωραρίου, αδυναμία στοιχειώδους ανταπόκρισης στα καθήκοντά του κ.λπ.)  για το δόκιμο υπάλληλο, τότε η Διεύθυνση Διοικητικού δύναται να:

– Κάνει συστάσεις στον εργαζόμενο

– Αλλάξει οργανική Μονάδα όπου υπηρετεί

– Παραπέμψει – σε εξαιρετικές περιπτώσεις – τον υπάλληλο στο Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για να ληφθεί απόφαση για συνέχιση ή μη της διετούς δοκιμαστικής περιόδου.

Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης ο δημόσιος υπάλληλος αποχωρεί από την Υπηρεσία.

Αντίστοιχη διαδικασία πραγματοποιείται και στο τέλος της διετούς δοκιμαστικής περιόδου, όπου ο υπάλληλος αξιολογείται επί της ουσίας για την ικανότητά του να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του δημοσίου υπαλλήλου και γίνεται πλήρης και ουσιαστική εισήγηση – τεκμηρίωση προς το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για την μονιμοποίησή του ή μη.

Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο εξετάζει επί της ουσίας το φάκελο του νέου υπαλλήλου και αφού τον καλέσει και σε ακρόαση αποφασίζει για τη μονιμοποίησή του ή όχι. Σημειώνεται ότι το Ε.Υ.Σ. δύναται να επεκτείνει έως ένα έτος ακόμα τη δοκιμαστική περίοδο κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης απόφασης.

Σε περίπτωση μη μονιμοποίησης του δόκιμου υπαλλήλου, ο εργαζόμενος αποχωρεί από την Υπηρεσία και ο Φορέας έχει τη δυνατότητα να καλέσει για ανάληψη υπηρεσίας, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, τον επόμενο της σειράς κατάταξης του σχετικού πίνακα πρόσληψης.

Leave a Reply