«Κατάρτιση εργαζομένων στην καινοτομία και στην επιχειρηματικότητα»

0

Το Επιμελητήριο Κορινθίας ενημερώνει τα μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο ότι

η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος υλοποιεί το Πρόγραμμα «Κατάρτιση

Εργαζομένων στην Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού

Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ), το οποίο

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) που αφορά στην

κατάρτιση 4.200 στελεχών και εργαζομένων σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων

της οικονομίας του ιδιωτικού τομέα μέσω 170 προγραμμάτων κατάρτισης σε 13

περιφέρειες της Ελλάδας.

Τα οφέλη από τη συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα είναι πολλαπλά τόσο για

την επιχείρηση, όσο και για τους συμμετέχοντες, καθώς ενισχύονται οι δεξιότητες

των εργαζομένων και η καινοτομία, συμβάλλοντας θετικά στην ενδυνάμωση της

ανταγωνιστικότητας των ελληνικών, ιδιωτικών επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, οι

καταρτιζόμενοι, στο πλαίσιο του προγράμματος, θα αναπτύξουν «Πλάνο Καινοτομίας»

το οποίο και θα προτείνουν στις επιχειρήσεις στις οποίες απασχολούνται.

Το κάθε πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο ΚΕΚ της Αναπτυξιακής

Επιμελητηρίου Κορινθίας (Ερμού 2 –Κόρινθος) είναι διάρκειας 80 ωρών οι οποίες

περιλαμβάνουν 60 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 20 ώρες πρακτικής άσκησης.

Η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί με τη μορφή case studies και οι συμμετέχοντες

θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν και να προτείνουν στην επιχείρηση όπου

εργάζονται τα «Πλάνα Καινοτομίας» που θα έχουν δημιουργήσει κατά τη διάρκεια του

σεμιναρίου. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν για κάθε ώρα κατάρτισης 5 € μικτά ενώ από

κάθε επιχείρηση μπορούν να συμμετέχουν έως 5 ωφελούμενοι, σε επίπεδο περιφέρειας.

Συμπληρώστε την αίτηση σας ηλεκτρονικά: http://kainotomia.uhc.gr/

Πληροφορίες:

Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Κορινθίας

Υπεύθυνη: Μαριάντζελα Πανούση

Ερμού 2 – Κόρινθος

Τηλ : 2741 024464 (-920)

Το Έργο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΗΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» αφορά στην υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων

κατάρτισης που αποσκοπούν στην απόκτηση νέων καινοτομικών δεξιοτήτων από το

ανθρώπινο δυναμικό των ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Σε ποιούς απευθύνεται

Σε 4.200 στελέχη και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όλων των κλάδων της

οικονομίας – προβλέπεται η υλοποίηση 170 περίπου προγραμμάτων κατάρτισης και στις 13

Περιφέρειες της χώρας.

Διάρκεια Προγραμμάτων

80 ώρες [60 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 20 ώρες πρακτική άσκηση, η οποία θα υλοποιηθεί

με τη μορφή των μελετών περίπτωσης (case studies) και θα έχει ως παραδοτέα «Πλάνα

Καινοτομίας», τα οποία οι καταρτιζόμενοι θα προτείνουν στις επιχειρήσεις που εργάζονται]

Αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση του Έργου

• Ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων

• Διατήρηση θέσεων εργασίας

• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων

• Ενίσχυση της καινοτομίας

Επιδότηση

5,00 € μικτά / ώρα κατάρτισης

Για την επιλογή των καταρτιζομένων θα ακολουθηθεί σειρά προτεραιότητας – σε επίπεδο

Περιφέρειας – βάσει του χρόνου κατάθεσης των αιτήσεων συμμετοχής από τους υποψήφιους

καταρτιζόμενους.

[από κάθε επιχείρηση – σε επίπεδο Περιφέρειας – μπορούν να συμμετάσχουν μέχρι 5 εργαζόμενοι]

Leave a Reply