Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, παραμένουν τα μελτέμια

0
Ç ðáñáëßá ôçò Èåïôüêïõ, óôï íüôéï ÐÞëéï. Åßíáé Ýíáò êïëðßóêïò ìå ÷ïíôñÞ Üììï êáé ìåãÜëá âüôóáëá, ðïõ åêôåßíåôáé óôá âüñåéá ôïõ åðéâëçôéêïý üãêïõ ôïõ áêñùôçñßïõ ôçò ÓçðéÜäïò. Ç ðáñáëßá ïöåßëåé ôï üíïìÜ ôçò óôï îùêêëÞóé ôçò Èåïôüêïõ, ðïõ ÷ôßóôçêå óôá 1807. Ëßãá ìÝôñá áðü ôï åêêëçóÜêé, ìÝóá ó¢ Ýíáí õðïôõðùäþò ðåñéöñáãìÝíï ÷þñï, âñßóêåôáé ü,ôé áðÝìåéíå áðü ìéá ðáëéÜ áíáóêáöéêÞ ðñïóðÜèåéá, ðïõ äåí ïëïêëçñþèçêå ðïôÝ: Ýíá ôìÞìá øçöéäùôïý (ôï õðüëïéðï åßíáé êáëõììÝíï), åßóïäïò êáé äÜðåäï ìå ëáîåõôÝò ðÝôñåò, ìéá ïëüëåõêç ìáñìÜñéíç êïëþíá, áðü ôá åñåßðéá ðáëáéï÷ñéóôéáíéêÞò âáóéëéêÞò, ðïõ õøùíüôáí ó¢ áõôüí ôïí ÷þñï. Ôï îùêêëÞóé ÷ôßóôçêå ðÜíù óôá åñåßðéá ôïõ íáïý ôçò ¶ñôåìçò. Ôá ëåßøáíá ôïõ øçöéäùôïý äáðÝäïõðéèáíïëïãåßôáé ðùò Þôáí ìÝñïò ôïõ íáïý ôçò ¶ñôåìçò, ðñéí ÷ôéóôåß åðÜíù ôïõ ðáëáéï÷ñéóôéáíéêÞ åêêëçóßá. Ç ôïðïèåóßá Ý÷åé ðñïôáèåß áðü áñ÷áéïëüãïõò íá ôáõôéóôåß ìå ôçí èÝóç ôçò áñ÷áßáò ðüëçò ôçò ÓçðéÜäáò, ç èÝóç ôçò ïðïßáò Þôáí áðïêïììÝíç áðü ôï åóùôåñéêü ôçò Ìáãíçóßáò êáé ç ìüíç ôçò åðéêïéíùíßá Þôáí ìÝóù èáëÜóóçò. (EUROKINISSI/ÈÁÍÁÓÇÓ ÊÁËËÉÁÑÁÓ)

Έως και την Κυριακή 25 Οκτωβρίου θα επιμείνουν τα μελτέμια με μικρές αυξομειώσεις στην έντασή τους. Σήμερα θα εξασθενήσουν κατά 1-2 μποφόρ από τα 7 που επικρατούσαν χθες.

Νέα ενίσχυση αναμένεται προς το τέλος της εβδομάδας και κυρίως το Σάββατο 24/08.

Εν τω μεταξύ ανεβαίνει η θερμοκρασία από σήμερα σύμφωνα με το δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα:

Σήμερα θα επικρατεί γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα κατά τη διάρκεια της ημέρας τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Παροδικές νεφώσεις στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι τοπικά 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Παροδικές νεφώσεις στα ορεινά της Ηπείρου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 και πρόσκαιρα κατά τη διάρκεια της ημέρας έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Παροδικές νεφώσεις στην Κρήτη.
Άνεμοι: Βόρειοι 5 με 6 και πρόσκαιρα κατά τη διάρκεια της ημέρας στις Κυκλάδες τοπικά έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 30 και στη νότια Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Απάντηση