Η εκπαίδευση στο Επιμελητήριο. Θέσεις της παράταξης του Τ. Λουζιώτη

0
1. Συνεχόμενα Επιμορφωτικά Σεμινάρια του ΚΕΚ στα μέλη του Επιμελητηρίου Δωρεάν ή με συμβολικό
κόστος, σε τομείς
α) που συμβάλλουν στην καλύτερη διοίκηση και οργάνωση των επιχειρήσεων
β) που επιτρέπουν την προώθηση προιόντων στην Ελληνική αγορά αλλά και διεθνώς
γ) που μεταφέρουν νέες δυνατότητες στους επαγγελματίες με εξειδικευμένα σεμινάρια ανά
επαγγελματικό τομέα
2. Ανάπτυξη σεμιναρίων του ΚΕΚ με χρήση των νέων τεχνολογιών εκπαίδευσης e-learning, webinar καθώς
και ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με θεματολογία
α) προσαρμοσμένη στα δεδομένα ενδιαφέροντα των Κορινθιακών επιχειρήσεων
αβ) σε θέματα που βρίσκονται σε υψηλή θέση ενδιαφέροντος στη Διεθνή σκηνή
3. Συνεργασία με την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση του Νομού για την οργάνωση ημερίδων στα σχολεία με
θέμα την ενημέρωση των μαθητών για τις επαγγελματικές προοπτικές των επαγγελμάτων
ενδιαφέροντος κι σύνδεση των σπουδών τους με την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα.
4. Δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης όπου
α) όλα τα επιμορφωτικά σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα θα είναι διαθέσιμα στα μέλη.
β) Θα υπάρχουν διαθέσιμα ηλεκτρονικά βοηθήματα για το σωστό επιχειρείν

Leave a Reply