H Επαγγελματική Ένταξη Ατόμων με Αναπηρία και ο ρόλος των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων

0

Τα άτομα με αναπηρία είναι μια ομάδα πληθυσμού που βιώνει καταστάσεις περιθωριοποίησης, ως προς την πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην απασχόληση. Τα ποσοστά συμμετοχής τους στην ελληνική αγορά εργασίας, είναι σημαντικά χαμηλότερα από τις υπόλοιπες χώ­ρες της Ε.Ε. Οι σύγχρονες συνθήκες ένταξης των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στην εργασία και συνολικά στην κοινωνία αναδεικνύουν επιτακτικά την ανάγκη για ουσιαστική και συστηματική προσέγγιση της εκπαίδευσής τους. Τα ερευνητικά δεδομένα τεκμηριώνουν τις μαθησιακές ικανότητες και τις δυνατότητες εκπαιδευτικής, επαγγελματικής και κοινωνικής ένταξης των ΑμεΑ, στο βαθμό που θα δεχθούν την κατάλληλη εκπαίδευση.
Η Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, που διέπει την περίοδο 2014-2020, είναι η ενδυνάμωση των δημόσιων πολιτικών πρόληψης – καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των ευάλωτων και ειδικών ομάδων πληθυσμού που αντιμετωπίζουν αυξημένα προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης.
Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 2010 – 2020 επισημαίνει τους εξής οκτώ βασικούς τομείς δράσης: προσβασιμότητα, συμμετοχή, ισότητα, απασχόληση, εκπαίδευση – κατάρτιση, κοινωνική προστασία, υγεία και εξωτερική δράση.
Ο γενικός σκοπός της επαγγελματικής συμβουλευτικής ΑμεΑ είναι η παροχή βοήθειας προκειμένου να αποκτήσουν την ικανότητα για εργασία και συναίσθημα υψηλής αυτοεπάρκειας. Στοχεύει να βοηθήσει το συμβουλευόμενο να κατανοήσει τι επιθυμεί ως προς τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές κατευθύνσεις του.

Πρακτικές Διαστάσεις του Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ατόμων με Αναπηρία
Είναι σημαντικό να δίνουμε έμφαση στο «τι μπορούν να κάνουν» τα ΑμεΑ, να εξετάζουμε τις δυνατότητες που έχουν και κατόπιν να προσαρμόζουμε τα ενδιαφέροντα στις ικανότητές τους.
Τα ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εμπλεκόμενοι ΑμεΑ συνδέονται με: α. τη στάση και τις ιδιαιτερότητές τους, β. την ενεργό συμμετοχή στη λήψη και εφαρμογή αποφάσεων, γ. τη στάση των τρίτων και της κοινωνίας γενικότερα, δ. την προετοιμασία των ειδικών και των απαραίτητων υποδομών, ε. τη διεπιστημονική προσέγγιση της διαδικασίας, και στ. προβλήματα που απασχολούν όλους ανεξαιρέτως .Τα ΑμεΑ πρέπει να εκτίθενται από νωρίς σε τυπικές επαγγελματικές προκλήσεις και εργασίες, προκειμένου να αναπτύξουν την απαιτούμενη ωριμότητα για επιτυχή απασχόλησή τους στο μέλλον.

Προτάσεις Επαγγελματικής και Κοινωνικής Ένταξης και ο ρόλος των Κέντρων Κοινότητας

Η μάθηση σε πραγματικά εργασιακά περιβάλλοντα, μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη, ώστε να βρουν τα ΑμεΑ υποστηρικτικό περιβάλλον και τρόπους να ανταπόκρισης στις απαιτήσεις κάθε επαγγέλματος. Στον τομέα αυτό θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν εναλλακτικές μορφές επαγγελματικής εκπαίδευσης και απασχόλησης (π.χ. προστατευόμενη απασχόληση, παραγωγικά εργαστήρια, εργασία στο σπίτι ή στην ελεύθερη αγορά με συνοδεία, η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση κ.ά.),ανάδειξη πρωτοβουλιών που εντάσσονται σε προγράμματα επιχειρηματικότητας ΑμεΑ. Επιπλέον, είναι σημαντικό να διαφανούν οι καθοριστικότερες κοινωνικές – επαγγελματικές δεξιότητες, οι δεξιότητες – κλειδιά για την επαγγελματική ένταξη, που θα πρέπει να προάγουν τα μελλοντικά προγράμματα επαγγελματικής συμβουλευτικής προκειμένου να επιτευχθεί η μετάβαση των ΑμεΑ στην εργασία. Ο κοινωνικός αποκλεισμός εκτός των άλλων είναι και απόρροια του τρόπου της λειτουργίας των κοινωνικών δομών και της αρνητικής κοινωνικής στάσης και όχι αποτέλεσμα της αναπηρίας. Μια καλή αρχή θα μπορούσε να γίνει, λοιπόν, με εκδηλώσεις για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και την αξιοποίηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών δομών προς αυτή την κατεύθυνση.
Η ενεργοποίηση των ΑμεΑ και των οικογενειών τους κατά την επαφή τους με τους τοπικούς φορείς πρόνοιας και ιδιαίτερα τα νεοσύστατα Κέντρα Κοινότητας και η ακόλουθη παραπομπή τους σε αντιστοίχως διαμορφωμένα προγράμματα ενίσχυσης των κοινωνικών – επαγγελματικών δεξιοτήτων, θα αύξανε σημαντικά τις πιθανότητες απασχόλησής τους.
Η σύσταση και λειτουργία «Κέντρων Κοινότητας», ήτοι δομών κοινωφελούς χαρακτήρα και ανθρωπιστικού προορισμού, επιδιώκει την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού µε κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες. Αναγνωρίζεται στους δήμους η ευχέρεια να συμμετέχουν ενεργά και αποτελεσματικά στη χάραξη τοπικών πολιτικών και δράσεων κοινωνικής προστασίας, λόγω αρμοδιότητας και εγγύτητας ιδιαιτέρως προς τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ωφελούμενοι από τη δράση των Κέντρων Κοινότητας είναι κατά προτεραιότητα όσοι διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, ΑμεΑ και γενικότερα ευπαθείς ομάδες, όπως περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη». Η επαγγελματική αποκατάσταση και η κοινωνική ένταξη των ΑμεΑ θα μπορούσαν να διευκολυνθούν σημαντικά από την ύπαρξη και λειτουργία συστήματος συμβουλευτικής υποστήριξης και προσανατολισμού τους .
Ενδεικτικά κάθε Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί µε αρμοδιότητες, όπως η παραπομπή αιτημάτων σε υπηρεσίες απασχόλησης (π.χ. Ο.Α.Ε.Δ.) για την ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια και συνεργασίες με φορείς αρμόδιους για την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και µε την τοπική αγορά εργασίας προς ένταξη ανέργων. Στους απευθυνόμενους στα Κέντρα Κοινότητας θα παρέχονται υπηρεσίες, που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική τους ένταξη όπως: α. παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού, β. μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη, ειδικότερα για μαθητές ΑµεΑ, παιδιά µε μαθησιακές δυσκολίες, Ροµά και μετανάστες , γ. προγράμματα για συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για νέους, π.χ. επαγγελματικός προσανατολισμός για εφήβους, βελτίωση δεξιοτήτων, πολιτιστικές δραστηριότητες σε συνεργασία µε άλλες υπηρεσίες και δομές, δ. διοργάνωση εκδηλώσεων µε επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο.
Για το θέμα της μη λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας στην Π.Ε Κορινθίας σας παραπέμπω σε προηγούμενα σχετικά δημοσιεύματα μου θα ήθελα όμως να σας γνωστοποιήσω την απάντηση του Συνήγορου του Πολίτη σε αναφορά μου (αρ.πρωτ. 229185/27395/2017), σε σχέση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου ο Συνήγορος κατηγορηματικά χαρακτηρίζει την μη δημιουργία Κέντρων Κοινότητας ”παράλειψη” και αναφέρει κατά λέξη ”σε κάθε περίπτωση η έκδοση αποφάσεων για την ανάπτυξη κοινωνικών δομών ανήκει στην κανονιστική αρμοδιότητα των εμπλεκόμενων φορέων” δηλαδή ανήκει σε αυτούς και η ευθύνη της μη ανάπτυξης κοινωνικών δομών και στην περίπτωση μας των Κέντρων Κοινότητας στην Π.Ε Κορινθίας……τα συμπεράσματα δικά σας.

ΝΙΚΟΣ ΞΕΝΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΠΗΓΗ:
Επαγγελματική Ένταξη Ατόμων με Αναπηρία
Βλάχος Μ. Φώτιος,
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης.

Απάντηση