Έρχονται stress tests στις ασφαλιστικές εταιρείες

0

Νέες προκλήσεις για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις διαμορφώνουν οι αυξήσεις στα επιτόκια, η διεύρυνση των πιστωτικών περιθωρίων και το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα νοικοκυριά.

Στο πλαίσιο αυτό, η -με έδρα την Φρανκφούρτη- Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΙΟPA) δρομολογεί τη διεξαγωγή stress tests εντός του 2023, καθώς το 2022 δεν πραγματοποιήθηκε άσκηση, με έμφαση σε δύο περιοχές κινδύνων, cyber κίνδυνο και κίνδυνο μετάβασης. Η ΕΑΕΕ παρακολουθεί σε στενή συνεργασία με την αρμόδια Επιτροπή Solvency II τις προπαρασκευαστικές εργασίες και διαβουλεύσεις της ΕΙΟΡΑ, προκειμένου να παρέμβει, εάν διαπιστωθεί ανάγκη, όπως έκανε και στις προηγούμενες ασκήσεις. Επίσης, ενημερώνει σε συνεχή βάση τις εταιρίες-μέλη της για τις εξελίξεις στο συγκεκριμένο πεδίο.

Με Εποπτική Δήλωσή της η ΕΙΟΡΑ κάλεσε τον Δεκέμβριο του 2022 τις εθνικές εποπτικές αρχές να είναι σε επιφυλακή σε σχέση με το φαινόμενο και να παρακολουθούν στενά τις επιπτώσεις του στις τοπικές αγορές, χωρίς ωστόσο να αμφισβητεί τη μέχρι σήμερα ανθεκτικότητα του κλάδου. Υπογραμμίζεται σε εθνικό επίπεδο και κάτω από τον αυστηρό έλεγχο της ΤτΕ, οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις λειτουργούν πλήρως συμμορφούμενες με τους κανόνες του Solvency II, γεγονός που συμβάλλει στην αξιοπιστία του κλάδου και στην ανάδειξη των δυνατοτήτων για έναν ευρύτερο ρόλο στην οικονομική ζωή της χώρας, κατά το μοντέλο της πλειονότητας των σύγχρονων κρατών.

Σύμφωνα με την Έκθεση του Διοικητή της ΤτΕ, η συνολική Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας (SCR) των ελληνικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων ανέρχεται σε 1,9 δισ. ευρώ, με τα συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται σε 3,9 δισ. ευρώ. Όλες οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις διαθέτουν δείκτη κάλυψης κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα του 100%.

Η έκθεση της ΕΑΕΕ
Όπως επισημαίνεται στην ετήσια έκθεση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τράπεζα της Ελλάδος – Νοέμβριος 2022), από τις 36 ασφαλιστικές επιχειρήσεις που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, οι 34 λειτουργούν και εποπτεύονται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία “Φερεγγυότητα II”, που εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από 01.01.2016, ενώ δύο επιχειρήσεις εξαιρούνται λόγω μεγέθους.

Η φερεγγυότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων προκύπτει αφενός μεν από τον δείκτη κάλυψης Συνολικής Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας 1 (SCR) που διαμορφώθηκε στο 202,2% τον Ιούνιο του 2022 έναντι 190,3% για το 2021, αφετέρου δε από τον δείκτη κάλυψης Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης 2 (MCR), ο οποίος υπολογίζεται σε 539,5% έναντι 521,0% για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα. Τέλος κατά το α΄ εξάμηνο του 2022 το 58% του συνόλου των ασφαλιστικών επιχειρήσεων παρουσίασε βελτίωση του ποσοστού κάλυψης SCR. Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με την φερεγγυότητα και τα ίδια κεφάλαια της ασφαλιστικής αγοράς, η συνολική Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας (SCR) έως τον Ιούνιο του 2022 ανήλθε σε 1,9 δισ. ευρώ, με τα συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται σε 3,9 δισ. ευρώ.

Η Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση (MCR) στο σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς για το ίδιο διάστημα διαμορφώθηκε σε 0,7 δισ. ευρώ, με τα αντίστοιχα συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται σε 3,6 δισ. ευρώ. Από άποψη ποιότητας, τα επιλέξιμα κεφάλαια της ασφαλιστικής αγοράς σε ποσοστό 92% ταξινομούνται στην υψηλότερη κατηγορία ποιότητας, ενώ όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις διαθέτουν δείκτη κάλυψης κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα του 100%. ΠΛΉΘΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ Από τις 50 ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν με καθεστώς εγκατάστασης στην Ελλάδα το 2021, με βάση τις ασφαλιστικές τους εργασίες, οι 33 ήταν ασφαλιστικές επιχειρήσεις ασφαλίσεων κατά Ζημιών, οι 5 ήταν επιχειρήσεις ασφαλίσεων Ζωής και 12 ήταν επιχειρήσεις που ασκούν ταυτόχρονα δραστηριότητες ασφαλίσεων ζωής και ασφαλίσεων κατά ζημιών (συμπεριλαμβάνονται επιχειρήσεις ζωής που, εκ των ασφαλίσεων κατά ζημιών, ασκούν αποκλειστικά τους κλάδους «Ατυχήματα» και «Ασθένειες»).

Ως προς την μορφή εγκατάστασης, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις διακρίνονται σε 30 Ανώνυμες Ασφαλιστικές Εταιρίες, 17 Υποκαταστήματα αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και 3 Πανελλαδικούς αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισμούς. Επιπρόσθετα, ασφαλιστική δραστηριότητα στην Ελλάδα ασκούν και ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε., με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, και οι οποίες εποπτεύονται, ως προς τη χρηματοοικονομική τους κατάσταση, από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές των χωρών καταγωγής τους.

Παραγωγή ασφαλίστρων 2022
Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων (σύμφωνα με τα στοιχεία Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2022 των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων – Μελών της ΕΑΕΕ) καταγράφεται ενισχυμένη σε σχέση με το 2021 κατά 4,2%. Το διάστημα αυτό οι ασφαλίσεις Ζωής κατέγραψαν αύξηση κατά 2,4% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών παρουσίασαν αύξηση κατά 6,1%. Στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών, η ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτων κατέγραψε αύξηση κατά 0,7%, ενώ οι λοιποί κλάδοι ασφαλίσεων κατά ζημιών αυξάνουν συνολικά την παραγωγή τους σε ποσοστό 8,7%.

Αποζημιώσεις
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η ιδία κράτηση (δηλαδή η συμμετοχή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων) επί των ασφαλιστικών αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής ήταν 1,486 δισ. ευρώ. Η συμμετοχή των αντασφαλιστών στις αποζημιώσεις ανήλθε στα 54 εκατ. ευρώ. Επομένως οι συνολικές ασφαλιστικές αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν για τις ασφαλίσεις Ζωής ήταν 1,54 δισ. ευρώ.

Στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών, η ιδία κράτηση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων επί των ασφαλιστικών αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν ήταν 576 εκατ. ευρώ, με την αντίστοιχη συμμετοχή των αντασφαλιστών να φθάνει τα 50 εκατ. ευρώ. Επομένως οι συνολικές ασφαλιστικές αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν για τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών ήταν 626 εκατ. ευρώ.

Πηγή

Leave a Reply