Εξειδικευμένη παρέμβαση για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ

0

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αγίων Θεοδώρων σε συνεργασία με το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου

(ΚΑΕΛΕ) και με άλλες οργανώσεις – δομές των κοινωνικών εταίρων, πρόκειται να υλοποιήσουν την πράξη

«Εξειδικευμένη παρέμβαση για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ».

Η παρούσα Πράξη περιλαμβάνει ολοκληρωμένα προγράμματα θεωρητικής εκπαίδευσης και απόκτησης

επαγγελματικής εμπειρίας, για αποφοίτους ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ με διττή ωφέλεια, τόσο για τους αποφοίτους,

όσο και για τις επιχειρήσεις υποδοχής.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 80 ώρες θεωρητική κατάρτιση σε γνώσεις και δεξιότητες συναφείς με τη θέση απόκτησης

επαγγελματικής εμπειρίας με χορήγηση εκπαιδευτικού επιδόματος καθαρού ύψους 400 ευρώ (5

ευρώ / ώρα θεωρητικής εκπαίδευσης) και καταβολή των οριζόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

 6μηνη απασχόληση για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας με χορήγηση επιδόματος ύψους 2.880

ευρώ (480 ευρώ / μήνα) και καταβολή των οριζόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

Δικαιούχοι:

Δυνητικά δικαιούχοι είναι οι απόφοιτοι:

α) Επαγγελματικών Λυκείων – ΕΠΑΛ του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων

β) Επαγγελματικών Σχολών – ΕΠΑΣ του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων

γ) Δημοσίων και Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που είτε διαθέτουν Κρατική

Βεβαίωση Πιστοποίησης είτε Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης

δ) που δεν έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής και

ε) είναι δημότες των 8 «Περιφερειών Σύγκλισης» (ήτοι Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρος, Δυτική

Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Βόρειο Αιγαίο)

Η μοριοδότηση για τη συμμετοχή στη δράση θα γίνει με βάση συγκεκριμένα εκπαιδευτικά, κοινωνικά,

ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Αιτήσεις

Για δηλώσεις συμμετοχής τόσο των αποφοίτων όσο και των επιχειρήσεων, μπορείτε να απευθύνεστε στον

Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου κ. Πιτσικάλη Ηλία και στο τηλέφωνο 6945177444 ή στο Κέντρο

Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (ΚΑΕΛΕ) Πάτρας, Κανακάρη 46-52 και στο τηλέφωνο 2610621757 (8.00 –

16.00)

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 26/01/2015 και ώρα 00:00.

Leave a Reply