Νέα από συνοικισμό στο 110 εκλογικό τμημα

Νανοπουλος 71

Πνευματικός 58

Σταυρέλης 124

Καλλίρης 49