Εισήγηση προς τον Δήμο Κορινθίων για την δημιουργία Δομής Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (Κέντρου Κοινότητος) στα όρια του Δήμου Κορινθίων

0


Ορισμός της Βρετανικής Εταιρείας Συμβουλευτικής:

«Ο όρος ‘Συμβουλευτική’ συμπεριλαμβάνει την εργασία με άτομα και με σχέσεις, η οποία μπορεί να συνδέεται με την ανάπτυξη, την υποστήριξη κρίσεων, να είναι ψυχοθεραπευτική, καθοδηγητική ή να έχει στόχο την επίλυση προβλημάτων … »
Ο νόμος 4368/2016 και η ΚΥΑ Δ23/ΟΙΚ.14435-1135/29-3-2016 καθορίζουν το πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας,παρακάτω σας παραθέτω βασικά σημεία του νόμου 4368/2016:
Σε κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού δύναται να συστήνεται και να λειτουργεί «Κέντρο Κοινότητας».

Σκοπός του Κέντρου Κοινότητας είναι η υποστήριξη του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού σε συνεργασία με την οικεία Κοινωνική Υπηρεσία στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα

τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες Κοινωνικής

Αλληλεγγύης, που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας.

Κάθε Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί ενδεικτικώς με τις κάτωθι αρμοδιότητες:
α. Πληροφόρηση των πολιτών ως προς τα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης, που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο (π.χ. «Ελάχι−

στο Εγγυημένο Εισόδημα»).

β. Υποστήριξη στη διαδικασία ένταξης των πολιτών στα ανωτέρω προγράμματα.

γ. Πληροφόρηση των πολιτών ως προς το Πρόγραμμα του «Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους», κοινωνικές δομές και υπηρεσίες, που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

δ. Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες υπηρεσίες που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας», π.χ.

Κοινωνικοί Ξενώνες Αστέγων, Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας, Κοινωνικά Φροντιστήρια, Δομές Ψυχικής Υγείας, Δομές για ΑμεΑ, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, Προγράμματα για Ηλικιωμένους, Προγράμματα για Ρομά,Προγράμματα για Μετανάστες κ.λπ..

ε. Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε υπηρεσίες απασχόλησης για την ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης,

επιμορφωτικά σεμινάρια.

στ. Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας προς ένταξη των ανέργων.

Στους απευθυνόμενους στο Κέντρο Κοινότητας θα μπορούν να παρέχονται υπηρεσίες, που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική τους ένταξη. Ενδεικτικώς αναφέρονται οι κάτωθι υπηρεσίες:

α. Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού κ.α..

β. Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες.

γ. Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε συνάφεια με τα προγράμματα εκπαίδευσης, που υλοποιούνται (εκπαιδευτικές δραστηριότητες,μαθησιακή υποστήριξη, παροχή γευμάτων, υποστήριξη σχολικού περιβάλλοντος κ.α.).

δ. Προγράμματα για συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για νέους, π.χ. επαγγελματικός προσανατολισμός για εφήβους, βελτίωση δεξιοτήτων, πολιτισμικές δραστηριότητες, προγράμματα νεανικής συμμετοχής και στήριξης, σε συνεργασία με το Συνήγορο του Παιδιού και άλλες υπηρεσίες και δομές.

ε. Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο, όπως: οργάνωση ομάδων γειτονιάς για την ανάληψη κοινοτικών πρωτοβουλιών και την ενεργοποίηση των πολιτών, διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων προληπτικής ιατρικής και συνθηκών υγιεινής διαβίωσης, δικτύωση με φορείς της τοπικής κοινωνίας (σχολεία, πολιτιστικοί σύλλογοι,επαγγελματικοί φορείς κ.λπ.) για μεικτές πρωτοβουλίες δράσεων για την τοπική ανάπτυξη, την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής κ.α..

στ. Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη, ειδικότερα (αλλά όχι αποκλειστικά) για μαθητές ΑμεΑ, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες,Ρομά και μετανάστες.

ζ. Παροχή ενημερωτικής συνδρομής για θέματα νομικού χαρακτήρα σε σχέση με τις παρεχόμενες δυνατότητες, όργανα, διαδικασίες στο πλαίσιο της κοινωνικής

προστασίας.

η. Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού και συγκέντρωση αγαθών.
Ωφελούμενοι από τη δράση των Κέντρων Κοινότητας είναι πολίτες, που κατοικούν στον τόπο λειτουργίας των ως άνω Δομών και κατά προτεραιότητα οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», καθώς και άτομα και οικογένειες, που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά, που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού,μετανάστες, άτομα με αναπηρία, Ρομά και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη».

Αναλόγως των ιδιαιτέρων τοπικών αναγκών και περιστάσεων, η δράση κάθε Κέντρου Κοινότητας δύναται να οριοθετείται προς όφελος μίας ή περισσοτέρων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται οι υπόλοιπες.

Ο Δήμος Κορινθίων έχει ήδη Κοινωνική Υπηρεσία -το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής-

η οποία και είναι στελεχωμένη με τις ειδικότητες που περιγράφονται στον σχετικό νόμο για την λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας, επιπλέον μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ μπορεί ήδη και απασχολεί ειδικότητες ψυχολόγων ή κοινωνικών λειτουργών ή συμβούλων σταδιοδρομίας.
Έχω την γνώμη ότι ο Δήμος Κορινθίων έχει την δυνατότητα με τα μέσα που διαθέτει (προσωπικό,εξοπλισμός και ίδιοι πόροι) να υποστηρίξει την δημιουργία μιας δομής Κέντρου Κοινότητας ή αλλιώς Συμβουλευτικής Υποστήριξης των Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων στη περιοχή του,διότι επιστημονικά τα Κέντρα Κοινότητας και έτσι όπως εμφανίζονται στη σχετική νομοθεσία,έχουνε το ρόλο ενός Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης. 

Με αυτό τον τρόπο ο Δήμος δεν θα μείνει στο πρόβλημα της δημιουργίας Κέντρου Κοινότητας,έτσι όπως έχει φανεί -όχι με ευθύνη του- σε σχέση με την πρόσκληση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μα θα προχωρήσει σε μια μεγάλη κοινωνική προσφορά στην Κορινθιακή κοινωνία η οποία και είναι απαραίτητη στις μέρες μας. 
Επίσης εδώ αξίζει να επισημάνω την ύπαρξη του κέντρου πρόληψης ”Δίολκος” στο οποίο ο Δήμος Κορινθίων μετέχει στο Δ.Σ αλλά και επιχορηγεί και το οποίο με κατάλληλη στελέχωση μπορεί να γίνει μοχλός διασύνδεσης και δικτύωσης στο τομέα της πρόληψης και ενημέρωσης για την περιοχή της Κορινθίας σε συνδυασμό με την 326/2014 απόφασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου για την συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας.

Θα πρέπει επίσης να εξεταστεί η δυνατότητα που υπάρχει για δημιουργία της δομής Συμβουλευτικής Υποστήριξης σε συνεργασία με τους όμορους Δήμους οι οποίοι δεν συμμετείχαν στην πρόσκληση της Περιφέρειας.

ΞΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Υπάλληλος Δήμου Κορινθίων

Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Ειδικός Συμβουλευτικής Προσανατολισμου

Απάντηση