Είσαι άνεργος; Φτιάξε τη δική σου επιχείρηση με 100% επιδότηση από το ΕΣΠΑ

0

logo

 

Αναρτήθηκαν οι επίσημες προσκλήσεις τεσσάρων προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020. Επιδοτήσεις που ξεκινούν από το 40% και μπορεί να φτάσουν και το 100% χορηγούνται με τα τέσσερα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ, σε μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις και νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς και σε νέους επιστήμονες. Οι επιδοτήσεις δίνονται για αναβάθμιση των επιχειρήσεων, για εξοπλισμό αλλά ακόμα και για λειτουργικές δαπάνες και πρόσληψη εργαζομένων.

 

1) Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

 

Προϋπολογισμός έργου: 15.000€ έως 200.000.

Ποσοστό ενίσχυσης: 40% του προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου ή στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Κατηγορίες Δικαιούχων: Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015

Ενισχυόμενες δραστηριότητες: Αγροδιατροφής- Ενέργειας- Εφοδιαστικής Αλυσίδας- Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας- Περιβάλλοντος- Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)- Υγείας & Φαρμάκων και Υλικών & Κατασκευών

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών: Κτιριακά- Μηχανήματα & εξοπλισμός- Πιστοποίηση συστημάτων- Προβολή & Προώθηση- Κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας- Μισθολογικό κόστος εργαζομένων

Περίοδος υποβολής: 07/04/2016- 20/05/2016.

 

2) Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Προϋπολογισμός έργου: 5.000 έως 25.000€,

στην περίπτωση συνεργασίας δύο συμμετεχόντων δικαιούχων έως 40.000 €,

ενώ στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσοτέρων δικαιούχων έως 50.000 €.

Ποσοστό ενίσχυσης: 100%

 

Κατηγορίες Δικαιούχων:

Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, με εισοδηματικά κριτήρια

Κατηγορία Δικαιούχων Β: Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος, με εισοδηματικά κριτήρια.

Οι δικαιούχοι περιορίζονται από τον κανονισμό De Minimis. Εξαιρούνται επίσης όσοι έχουν ενισχυθεί με συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από 1/1/2012 και μετά.

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών: Λειτουργικά έξοδα- Αμοιβές τρίτων- Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις- Προμήθεια αναλωσίμων- Ασφαλιστικές εισφορές- Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις- Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού- Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού

Περίοδος υποβολής: 08/03/2016- 15/04/2016.

 

3) Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Προϋπολογισμός έργου: 15.000€- 60.000.

Ποσοστό ενίσχυσης: 100%

Ενισχυόμενες δραστηριότητες: Αγροδιατροφής- Ενέργειας- Εφοδιαστικής Αλυσίδας- Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας- Περιβάλλοντος- Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)- Υγείας & Φαρμάκων και Υλικών & Κατασκευών

 

Κατηγορίες Δικαιούχων:

 

Κατηγορία δικαιούχων Α: Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.

Κατηγορία δικαιούχων Β: Επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Οι δικαιούχοι περιορίζονται από τον κανονισμό De Minimis. Εξαιρούνται επίσης όσοι έχουν ενισχυθεί με συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από 1/1/2012 και μετά.

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών: Λειτουργικές δαπάνες- Αμοιβές τρίτων- Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις- Προμήθεια αναλωσίμων- Ασφαλιστικές εισφορές- Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις- Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού- Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού- Δαπάνες κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας

Περίοδος υποβολής: 17/03/2016- 27/04/2016.

 

4) Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Προϋπολογισμός έργου: 15.000€ έως 150.000.

Ποσοστό ενίσχυσης: 40% του προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου ή στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Κατηγορίες Δικαιούχων: Υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015 και απασχολούν τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών: Κτιριακά- Μηχανήματα & εξοπλισμός- Εξοπλισμός & εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος- Πιστοποίηση συστημάτων- Προβολή & Προώθηση- Λογισμικό- Μεταφορικά μέσα- Μελέτες/ Έρευνα αγοράς- Μισθολογικό κόστος εργαζομένων

Περίοδος υποβολής: 29/03/2016- 17/05/2016.

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

“ΜATEGO Συμβουλευτική & Συνεργάτες”

Τηλ:    6936604810  (Θεόδωρος Μάρκος)

6944361990   (Λεωνίδας Μπαζιωτόπουλος)

Leave a Reply