Δένδιας: Βλέπουμε την Τουρκία ως ίσος προς ίσο

0
Äåýôåñïò ãýñïò ôïõ Óôñáôçãéêïý Äéáëüãïõ ÅëëÜäáò - ÇíùìÝíùí Ðïëéôåéþí ôçí ÄåõôÝñá 7 Ïêôùâñßïõ 2019, óôçí ÁèÞíá. Ðñüêåéôáé ãéá Ýíáí äéÜëïãï ðïõ áðü áìåñéêáíéêÞò ðëåõñÜò áðïôåëåß ìéá äéáäéêáóßá åíßó÷õóçò ôçò óõíåñãáóßáò ôùí ÇÐÁ ìå ÷þñåò ïé ïðïßåò Ý÷ïõí åéäéêü ãåùóôñáôçãéêü âÜñïò. Óå áõôü ôï ðëáßóéï, èá ðñáãìáôïðïéçèåß ìéá óåéñÜ áðü äéìåñåßò äéáâïõëåýóåéò ìåôáîý õøçëüâáèìùí ÅëëÞíùí êáé Áìåñéêáíþí áîéùìáôïý÷ùí, óå Ýíá åõñý öÜóìá èåìÜôùí, üðùò ç áóöÜëåéá, ç åíÝñãåéá, ôï åìðüñéï, ç ïéêïíïìßá, ïé åðåíäýóåéò, ï ðïëéôéóìüò êáé ç ðáéäåßá. Ôçí Ýíáñîç ôùí åñãáóéþí êÞñõîå ï õðïõñãüò Åîùôåñéêþí Íßêïò ÄÝíäéáò ìáæß ìå ôïí åðéêåöáëÞò ôçò áìåñéêáíéêÞò ðëåõñÜò, âïçèü õðïõñãü Åîùôåñéêþí Ößëéð Ñßêåñ. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

Για κοινή στρατηγική Ελλάδας – Κύπρου ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη συμπεριφορά της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ, κάνει λόγο ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, σε συνέντευξή του στην “Καθημερινή”, σημειώνοντας πως είναι «μια απολύτως συμπεφωνημένη στρατηγική από τις δύο πλευρές, η οποία βασίζεται σε ιδέες που υπηρετούν το εθνικό συμφέρον».

Ο υπουργός Εξωτερικών τονίζει ότι «η Ελλάδα είναι ένας ισχυρός παίκτης, ο οποίος διαθέτει αυτοπεποίθηση» και κοιτάζει την Τουρκία ως ίσος προς ίσο. «Εάν η Τουρκία έχει την ψευδαίσθηση ότι αυτή είναι ισχυρή και απευθύνεται σε ανίσχυρο ομιλητή, κάνει τεράστιο λάθος», προσθέτει.

Αναφερόμενος στη συμφωνία για τις βάσεις με τις ΗΠΑ, την περιγράφει ως παράγοντα ισορροπίας και σημειώνει ότι δεν στρέφεται κατά κάποιου άλλου, αλλά αυξάνει το αμερικανικό αποτύπωμα στην Ελλάδα.

Την τοποθέτηση του Μάικ Πομπέο έναντι της Τουρκίας σχετικά τις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο, τη χαρακτηρίζει υπηρεσία στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και όχι μια τοποθέτηση υπέρ της Ελλάδας. «Κατονόμασε ποιος είναι ο “ζαβολιάρης”, ποιος με τον τρόπο που λειτουργεί, παραβαίνει τους κανόνες», υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων και διευκρινίζει πως «δεν φωνάξαμε τον μεγάλο μας αδελφό επειδή ο συμμαθητής μας στο σχολείο είναι άτακτος και μας απειλεί».

Ο κ. Δένδιας τονίζει ακόμα ότι θα επιθυμούσε ένα ισχυρότερο σήμα καταδίκης των τουρκικών παραβιάσεων στην κυπριακή ΑΟΖ από τη Μόσχα, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι η Ελλάδα επιθυμεί ειλικρινείς σχέσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία.

Πηγή

Απάντηση